آرشیف

2018-3-25

دوکتور ص. سعیدي

مقصر کیست؟

 

 

آنکسیکه صدای مرغ میکشد و یا آنکه صرف صدای مرغ را تشخیص میکند؟ 

آب هیرمند رابه ایران بند نه کنید! در تذکره های ملي از افغانیتو اسلام منکر هستي! 

ما تشخیص کردیم که شخص با چنین مشخصات خاین و اجیر دشمن است!

مقصر کیست واین تشخیص چه دخلې به خیاطان ارگ دارد؟

 

۱۵ سال والی کل اختیار یک ولایت ماندي، به امر رئيس  جمهور مقرر اما امر سبکدوشی را نه  می پذیری و تهدید به تجزیه کردی و در چنین شرایط حساس ۴ وزیر امنیتی را مصروف خود ساختی، امتیاز به خود و مصونیت عدلی خود را  دفاع از مصالح مردم عنوان کردی  و من تشخیص کردم که این عمل خاینانه است و خلاف  منافع علیای کشور!

مقصر خاین است و یا تشخیص ګننده؟ 

انصاف باخودت و خود قاضی شو! 

الهی هدایت نیکی کن!

سیری ندارند!

چشم حرص آدمی را 

یا قناعت پُر کُند یا خاک ګور

۲۰/۳/۲۰۱۸