آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

مقدم تولد ديگر در خانوادۀ رسانه ها را گرامی ميداريم

چاپ "مجلۀ بين المللی جام" و حضور آن در خانوادۀ رسانه ها منحيث يک تولد ميمون که در اثر مساعی و زحمات زياد  قلم بدستان و فرهنگيان دانش دوست و با همت صورت گرفته است، آغازگر يک صفحۀ جديدی  در تاريخ فرهنگی ولايت غور محسوب ميشود.
تنظيم، آماده ساختن، طبع و نشر يک روزنامه، جريده، رساله، بروشور و مجله کار آسان و ساده نميباشد. مخصوصاً چاپ يک مجله، علاوه از لزوم پرداخت مخارج و مصارف، فرصت کافی، دقت برای تهيۀ مطالب مناسب، مراعات همه موارد نگارشی مخصوصاً املائی و انشائی، در نظر گرفتن ذوق و علاقمندی خواننده گان، تنظيم مراحل صفحه بندی، انتخاب ديزاين پشتی و بالاخره پيگيری و تعقيب فعالانۀ مراحل چاپ و توزيع آن همه و همه تلاش جدی درست اندر کاران آنرا ميطلبد.
خوشبختانه  مفکورۀ تهيه، چاپ و نشر "مجلۀ بين المللی جام" که مدتها پيش به ابتکار دوست دانش پرور ما محترم عبدالقديرعلم آغاز شده بود،  با پشتکار و تلاش  فرهنگيی با استعداد (آقای زيرک) و تيم کاری او اينک اولين گامهای مؤفقانۀ عملی را بر داشت.
طوريکه همه ميدانند که هر کار ی را ميتوان  با مشکلات و  کمبوديهای آغاز کرد اما با استفاده از تجاب حاصله ميتوان بر مشکلات و کمبوديهای آينده غلبه حاصل کرد.
چاپ و نشر اولين شمارۀ "مجلۀ بين المللی جام" منحيث المجموع   يک مؤفقيت، يک گام استوار، تقويت سنگر رسانه ئی و گزينش سخن و قلم  بجای شمشير و تفنگ و گزينش راه صلح  و زنده گی بجای جنگ و بدبختيها است.
لذا بدينوسيله مقدم تولد اين مجله را گرامی داشته و حضور آنرا در جمع ساير رسانه ها از تۀ دل شادباش و تهنيت ميگويم. برای هيئت تحرير، مدير مسؤول و تيم کاری شان مؤفقيتهای مزيد از بارگاه پروردگار توانا استدعا مينمايم.
 
با احترام
فگارزاده، شهر کابل
17 دلو 1388