آرشیف

2020-5-6

رفعت حسینی

مقایسه حزب خلق و طالبان

نبایستی از یاد بردکه سخن بر سر کشتار انسان است. مود روز برای افغان ها در داخل و بیرون از افغانستان، در روز گار پسین، یک نکته است: تبهکارشمردن طالبان! بس و خلاص. مگرحزب خلق در زمینه کشتار انسان افغانستان <حق اولیت!> دارد.

مسعود و ملا ربانی، در سالیان پیش در پاکستان، از همان آغاز، نتوانستند در <موافقتنامه> حکمفرمایی مشترک بر مردم افغانستان، باطالبان، یک دیدگاه داشته باشند. موضوع تاجک ـ پشتون و پشتو ـ پارسی <قیام> می نمود.

در حالیکه با برخی از گزیدگان قدرتمند حزب خلق همانند کاویانی و فرید مزدک، نبى عظيمى، بريالى، آصف دلاور، جنرال مومن، وكيل، که تاجک بودند، سر و سری داشتند.

اگر این موافقت با طالبان میسرمیشد، امروز موقف طالبان چیز دیگری میبود.
نبایستی فرامش نمود که ،هرچند آماردقیقی تاهنوزانسجام نیافته است،شمارکشته شدگان <بی گناه> افغانستان بوسیله حزب خلق ،تبهکاریهای نجیب ،امین ،خادوکام واگسا، بارهابیشتراست ازقربانیان انفجارهای خودکشی بوسیلهء طالبان خون آشام.

[فرهنگیانی] که بوسیله دهشت ووحشت حزب خودکامهءخلق نابودگردیدند بسیارفراوانتراست ازفرهنگیانی که طالبان آنانراکشته اند!

میخواستم ومیخواهم ازین فرهنگیان نابودشده بوسیله پرچمی خلقی، نام برده باجزییات، لستی تهیه بدارم مگربنابرینکه درسرزمین دیگری هستم وپرسشهایی درذهنم میچرخندویافتن پاسخ زمان بیشتری میخواهد، تلاشم همانسان ادامه دارد.

یگانه لستی راکه ازفرهنگیان کشته شده درچنگ هیولاهای وحشتناک پرچمی خلقی، تاکنون دیده ام،بوسیله پرتونادری ترتیب گردیده که دربرگه فیسبوک وی نیزمنتشرگردیده است.

نمونه هایی از«سادگی» و«پلانیزه بودن»کشتارهای پی درپی وبی شمارحزب خلق:

فضل احمد زکریا که به نینوازمشهورویکی ازشخصیتهای درخشان موسیقی است کارمندوزارت خارجه وازسال ۱۳۴۷خورشیدی دوستم بود.درحوت ۵۷ حادثه بالاحصارکابل اتفاق افتادوآوازتق وتُق درشهرپیچید.نینوازبرای بردن پسرش به مکتب استقلال آمد. مکتب درمحاصره عساکردولت بود.نینواز سراغ پسرش را گرفت. چنددقیقه پسترازهمانجا اورا بردند وکشتند.چند ماه بعدش، همسروفرزندان نینواز، بابرادروخواهران خود،ازافغانستان <فرار>نمودند.

درجدی ۱۳۵۷ پدرم سیدداودحسینی سکته کرد.علی حیدرلهیب که عضوشعله جاویدبود، برای فاتحه بخانه ام آمد.هنگام گفتگولهیب یادکرد که چندروزاست که دریشی پوشی بانکتایی ، ازخانه اش درکارته ۳ تاجاییکه درس میدهد(مکتب تجارت) باصطلاح تعقیبش مینماید.

چندشب رفت خانه خواهرش خوابید. بازهم آمدند واورا بردندوشکنجه دادند وکشتند.

عده یی دیگرراکه شاگردان ویا آموزگاران مکتب وپوهنتون بودند ازاتاقهای درس کشیدندوبردندوشکنجه دادند وکشتند. من دران روزگاردرپوهنتون کابل کارمندبودم وخودم دیدم که چسان درموترهای جیپ ووالگا می آمدند وازاتاق درسی میکشیدند ومیبردند. هرروزوهرروز.مانندفلمهای مبتذل هندی. بهمین شیوهءفلم هندی،غلام غوث شجاعی وزمریالی ناصری آموزگاران پوهنتون کابل را ،همانند بسیاری دیگر،آمدند وازصنف کشیدندوبردند ومانندآب خوردن کشتند.

فسادمعنوی مادی وچوروچپاول مجاهدین اسلامی وطالبان همانندباران ازآسمان نباریده است . پی آمد دهشتِ حزب خلق میباشد.