آرشیف

2015-1-19

عصمت رسا

مقاومت جهاني عـلـيــــه اشغالگران اسرائيل

 
 
از تاريخ 27  د سمبر سال 2008 بدين سو در نتيجه بمباردمان اسرائيل اضافه از 430 تن فلسطيني به شهادت رسيده و  بيشتر از 2000 تن آنها زخمي گرديده اند. ايالات متحده امريکا ، کشور هاي اروپائي و ديکتاتوران شرق ميانه از حمله  اسرائيل بر غزه حمايت مي نمايند و يا در برابر آن خاموشي اختيار نموده اند.
   
 مردمان صلح دوست جهان اعم ازمسلمان ها ، عيسوي ها و يهودي ها  در کشور هاي گوناگون  با براه انداختن مظاهرات صلح اميز نفرت و انزجار عميق  خود را نسبت به حملات نظامي اسرائيل عليه مردم فلسطين،ابراز داشته و ميدارند.
 
بتايخ 3 جنوري سالروان، شهروندان هالند  با براه انداختن يک مظاهره ء وسيع در شهر امستردام، حملات اسرائيل را بر فلسطيني ها محکوم و حمايت خود را از مبارزات عادلانه خلق فلسطين اعلام داشته و خواهان تحقق مطالبات ذيل گرديدند:
·        قطع جنايات جنگي اسرائيل عليه غزه
·        قطع مشارکت و همدستي هالند درين جنايت
·        آزادي براي فلسطين
 

 
قسمت اول مظاهره به سخنراني ها اختصاص داده شده بود. هالندي هاي فلسطين تبار و مراکش تبار با ايراد سخنراني هاي مملو از احساسات اما  توام با عقلانيت نتنها از داعيه  مسلمانا ن فليسطين بلکه از داعيه تمام مردم فلسطين اعم از فلسطيني هاي يهود و مسيحي دفاع نمودند. اشتراک کنندگان مظاهره از اين فرا خوان با شور و هلهله زايدالوصف استقبال نمودند.
 
 
درين مظاهره نمايندگان حزب سبز ها (Groen links) ، حزب سوسيالست هالند و نماينده گروه انتقاديون در حزب کارگر(  pvda) نيز صحبت نمودند.
نماينده گروه انتقاديون در pvda  در حاليکه حزب اش در ترکيب حکومت هالند شامل است، حملات اسرائيل را عليه غزه به شدت محکوم نمود.
 
خانم  Mariko Petersعضو پارلمان هالند که مربوط به حزب سبزها است يکي از جمله سخرانان مظاهره متذکره بود. موصوفه بعد از يک مقدمه نسبتا طولاني ياد آور شد که سازمان ملل متحد عمل اسرائيل را تقبيح نموده است. اشتراک کنندگان مظاهره با شنيدن نام ملل متحد هيجاني شدند و با سر دادن شعار ها ي گوناگون و تکبير الله اکبر بگونه دوامدار مانع ادامه سخنراني خانم  Mariko Peters گرديدند. موصوفه بعد  از يک مکث کوتاه توجه اشتراک کنندگان مظاهره را به صحبت خود جلب و حکومت هالند را مبني براينکه در برابر حمله اسرائيل خاموشي اختيار کرده است مورد انتقاد قرارداد و به صحبت اش خاتمه داد.
 
آقاي Harry van Bommelعضو پارلمان هالند که مربوط به حزب سوسيالست است  متعاقبا  رشته سخن را بدست گرفت و بدون مقدمه با صراحت و قاطعيت لازم گفت که خاموشي در برابر حملات اسرائيل عليه غزه ، همدستي  با دولت اسرائيل است که حکومت هالند متاسفانه  درين مورد سکوت اختيار کرده است بنا دولت هالند شريک اين جرم است. آقاي Harry van Bommel خواهان شکستاندن اين خاموشي گرديد  و مطالبه نمود که در اسرع وقت ممکن بايست به مردم غزه کمک هاي بشري از قبيل ارسال  خوراکه و ادويه براي شان، صورت بگيرد.
در مظاهره متذکره اعضاي حزب سوسيالست هالند، اعضاي حزب سبز ها  ، سوسيالست هاي انتر ناسونال، اعضاي گروه انتقاديون در حزب کارگر و تعداد زيادي از  سازمان هاي اجتماعي هالندي تبار، عرب تبار و ترک تبار شرکت داشتند.  
 
تعدادي از بيانيه دهندگان ماموريت نظامي  هالند را در افغانستان مورد انتقاد قرار دادند. متاسفانه که حضور افغانها در مظاهره مذکور کاملا کم رنگ بود  و از حضور سازمانهاي اجتماعي و گروه هاي سياسي فعال افغان در هالند  درين مظاهره اثري ديده نمي شد.
 
احزاب ليبرال و راست هالند که دفاع از آزادي و حقوق بشر در سر لوحه پروگرامهاي سياسي شان قرار داد درين مظاهره شرکت نداشتند.  حکومت هالند که از احزاب راست و متمايل براست ( حزب کارگر) تشکيل گرديده است تاکنون حمله خشونتبار اسرائيل را بر غزه محکوم و تقبيح ننموده است.
 
اشتراک کنندگان مظاهره بيرق فلسطين و عکس هاي رهبران و شخصيت هاي فلسطين را با خود حمل مي کردند. هکذا يک گروپ از جوانان عکس اما م خميني را نيز بلند نموده بودند .
گروه هاي مذهبي- سياسي تلاش داشتند تا ازين مظاهره مطابق اجنداي سياسي  خويش بهره برداري نمايند اما سخنرانان و سازمان دهندگان  مظاهره توانستند که مظاهره را به مسير اصلي ان رهبري نمايند.
 
در فاصله بين سخنراني ها يکي از گروه هاي هنري فلسطيني با سرودن آهنگ هاي رزمي و ميهني اشتراک کنندگان مظاهره را به وجد آورده بود .
 
مظاهره که تعداد اشتراک کنندگان آن به هزاران نفر ميرسيد  بعد از يک راه پيمائي طولاني در مرکز شهر امستردام در ميان  موجي از احساس همدردي و با خلق قهرمان و مبارز فلسطين خاتمه يافت.
 
در رابطه به حملات وحشيانه اسرائيل و مقاومت مردم فلسطين در برابر اين حملات بايد اظهار داشت که آرادرهء اهنين  خلق فلسطين مبني بر آزادي سرزمين هاي اشغال شده شان و ايجاد يک دولت مستقل ملي فلسطيني را هيچ قدرت و نيروي نمي تواند درهم بشکند.
با گسترش خشونت ها عليه فلسطيني ها ، دامنه حمايت و پشتيباني خلق هاي جهان از داعيه بر حق مردم  فلسطين افزايش مي يابد و مقاومت جهاني در برابر  اشغالگران اسرائيلي قوام ميپذيرد.