آرشیف

2017-4-12

محمد سرور انوری غوری

مفهوم امروزی اردوی ملی:

مفهوم امروزی اردو مجموعه از امکانات،وسایل نظامی وافراد متشکل دریک سازمان حرفهء وتشکیلات دایمی دارای سلسله مراتبی که درقانون اساسی جایگاه وصلاحیت ونقش دفاعی تعریف شده دارد،اطلاق میگردد.اردوی نماد ملی ،نماد قدرت ملی وفشرده عزم واراده ملی درهرکشور متمدن دنیا به شمارمیرود.اردونهادمنظم مسلح دولت بوده که همیشه درحالت آماده باش میباشد. درطول تاریخ با ستانی کشور ما تا اکنون دشمنان داخلی وخارجی این خاک نه خواستند تا این ملت غیوروبا شهامت دارای یک قوت نظامی مقتدر ونیرومندی با شد .درادوارمختلف تاریخی کشور ما اردوبه شکل ازاشکال ایجاد ودوباره نسبت مداخلات بیگانه گان ضعیف گردیده واز بین رفته است.اکنون اردوی نوپای جمهوری اسلامی افغانستان تحت این شعار(خداوند . وطن  .وظیفه به سوی انکشاف میرود.چنانچه ازمحبوبیت خاص دربین مردم برخورداراست.