آرشیف

2015-1-16

عبدالظاهر سروری

مفاهیم وحکمت هــــــــــای قربانی در چارچوب کلی اسلام

 
 

 •  عبادت قربانی شعارارزشمند اسلام است .

 •  درعبادت قربانی خیرات وحسنات نهفته است.

 • عبادت قربانی شخص را به خدانزدیک می کندورمزنزدیکی است.

 • قربانی یک اکرام الهی است وفوایدهمه جانبه دارد.

 • عبادت قربانی علامت ایمان وبندگی وتظاهر زندگی دینی است.

 • عبادت قربانی ذکروشکرالله (ج) است.

 • عبادت قربانی تفکردرباره الله (ج) است.

 • عبادت قربانی شکروتشکر است.

 • قربانی پاسخ ناچیزبندگان در برابر سخاوت الهی است.

 •    قربانی محبت شخص با الله (ج) رابه اثبات می رساند.

 •    قربانی آرامش وخوشبختی می بخشد.

 •    قربانی وسیله رحمت وبرکت است.

 •    قربانی سپری است دربرابر بلاها ومصیبتها.

 •    قربانی کننده مسولیت دینی اش رابه جای می آورد.

 •    قربانی تعظیم خداوند وشفقت بربندگان اوست.

 •    عبادت قربانی ذخیره ثواب برای آخرت است.

 •    عبادت قربانی وسیله بخشیده شدن گناهان است.

 •    قربانی ها در آخرت برای صاحبان شان تبدیل به سواری میشود.

 
 

حکمت ها ومصلحت های اجتماعی قربانی

 

 •  قربانی ها وسلیه به وجود آمدن توازن درروی زمین هستند.

 • عبادت قربانی ارمغان بزرگ الهی برای فقرا یک سفره مهمانی الهی است .

 • قربانی برای فقرا یک سفره مهمانی الهی است .

 • قربانی یک موسسه اجتماعی است وبرای تامین عدالت اجتماعی خدمت می کند.

 • قربانی کمپاین کمک انسانی ها برای انسان ها و همیاری عمومی است .

 • قربانی تقسیم شادی های مسلمانان واظهارشفقت ومرحمت است .

 • عبادت قربانی یک نهاد خیریه است .

 • عبادت قربانی مساوات وهمدلی فامیلی و اجتماعی را تقویت می بخشد.

 • قربانی افراد را باهم آشتی داده وقلبها را به هم نزدیک میکند.

 • قربانی عقده وکینه فقرارا میزداید وفکرسرپیچی از تقدیررا اززهن شان دورمیکند.

 • قربانی دارویی است برای تداوی مریضی بخل .

 • عبادت قربانی روحیه همسایه داری را تقویت میبخشد.

 • عبادت قربانی به پیشرفت اقتصادی به خصوص به دام داری تشویق میکند.

 • عبادت قربانی انفاقی است درراهی حق.