آرشیف

2014-12-28

مـیهـنـــم

برگشتن در پیش تو، خواب های سالیان منست
خاک پاک دامانت، مرهم به چشمان منست
گرچه از تو دورهستم، قلبم لیکن در پای توست
آن قدر به یاد تو ام ، که آتش بر جان منست

آن کوه و کوهسار بلند ، ودره های سر سبز تو
پیش چشمم فردوس پر نور….دردنیا ی منست
آسمان و گردونت، نیلگون و چه با صفاست
آب صاف چشمه هایت، خون دررگهای منست

من ندهم در عوض یک … خار کوهسار ترا
هر زره از خاک تو، دارو ..و درمان منست
من باشم در هر کجا، دور از دیار… پاک تو
لیکن حفظ ومواظبتت، فرض و افتخار منست

من کنم قربان عشقت…… جان خود ای میهنم
صلح، حق وآزادیت، دیرینه خواب های منست
از خداوند خواهم همیش فیض و … عزت تورا
نام تو ای سرزمینم، عفت و …. وقار منست

وطن همیش سرتاج باشی با تمدن در جهان
با این فرهنگ دیرینه ات،که گنج بیکران منست
ميبالم به نام تو، به تاریخ باستان تو
به آن صنعت مردان تو، که نام و نشان منست

سارا (نایاب )
25.09.2013 
Denmark