آرشیف

2014-11-7

عزیزه عنایت

مـوثـریـت جـوانـان در اجتماع

از پیدایش بشریت  تا کنون به اثبات رسیده است که جوانان نیروی پوتنسیال,ذخیره جوامع بشری و قابل کار برد در همه جا بوده و هستند که با نیروی جسمی و فکری خویش مصدرخدمات شایانی میگردند. بدون موجودیت  وحضورآنان در کار های اجتمـاعی,  یک جامعه رنگ و رونقی به مشا هـده نمیرسد و بوسیله ی همین قشر فعال است که تغیرات  متنوع و نو آوری هادر عرصه های اقتصادی,فرهنـگی
علمی,کشاورزی, تجارت و…  دریک جامعه به وجود میاید. این افراد نیرومند بادرک مسئولیت  هـای اجتماعی  خویش میتوانند باآموختن علم ودانش استعداد های خویش را رشد داده و بخاطر خدمت بـوطن
مردم و خانواده مطابق ذوق و استعداد خویش آماده ی هرنو خدمت شوند .ولی جوانان به خاطرپیشرفت درعرصه های زندگی و رشد نبوغ خویش نیاز به همکاری بزرگان و والدیـــن دارند . زیــرا خانـوا ده
است که در ساختار شخصیت یک جــوان رول بسیار مهم و ارزنــده دارد وهمچنان علاوه از خـا نـواده در رشد استعداد جوانان  محیط تعلیمی , تحصیلی, ارگان های ذیربط دولتی  نیز مسئولیت دارند تا زمینـه های آموزش  علم ودانش را برای جوانان مهیا ســازند چه در جامعه ی مانند افغانستان که فقرو ناتوانــی دامنگیر مردم شده است والدین به تنهای نمیتــوانند که دررشداستعدادجوانان نقش فعــال داشته بــا شنـد درصورتیکه  دولت به خاطر رشد استعداد های جوانان  زمینه  آموزش را مهیا نسازد در آن صــورت  در رشد ذهنی و فکری نو جوانان نواقصی  بوجود میــاید که بالای جامعه اثـرگـذاربوده  وحتی آن جامعـه رابه پرتگاه  نابودی کشانیده میتواند .
در افغانستان در طی بیشـترازسه دهــه جنگ خانمان سوزاکثریــت جوانــان که  درسالهای جنگ بزرگ شده اند از محیط تعلیمی بدور مانده و بخاطــر پیــداکردن  نفقه فا میل خــویش سر گردان هستند کـه در حالت سرگردانی و گیرو دار زندگی فرصت برای آموزش برای شان میسر نشده است  تا با آموختن علم ودانش در,رشد و شگوفائی استعداد خویش پیش گام با شند .در این جا و ظیفه ی والــدین محترم و دو لــــت است که زمینه ء تحصیل و دانش را برای نو جوانان مسا عد سازند.زیرا یک نوجوان درمرحلهء رشد جسمی وتکامل مغزی خویش قرار میداشته با شدکه آمادهء گرفتن هر پدیده ی نوو جذب آن میبا شد . فلهذا در قسمت آینده جوانان بی توجه و بی مسئولیت نبا ید نشست .و هم قابل یاد آوری است  آن عده از جوانانیکه  درشرایط جنگ با صد گونه مشکلات  تحصیل کرده اند و تحصیلات شانرا به پایان رسانیده اند نسبت به دست نیافتن به شغل مناسب و مطابق ذوق خویش  نیز دچار مشکلات و تحت فشار های روانی  قرار میگیــرند  که و ضع نا به سامان زند گی و اقتصاد  ضعیف بالای شان  اثر گذار بوده و موجب ناراحتی آنان  میگردد. که با این ناراحتی روحــی و سراسیمه گی های ماًیوسی ها دست به اعمال غیر اخلاقی میزنند .
                موضوع  مهم دیگــری که قابل یاد آوری است  مسئله ازدواج دوجــوان  و آیـنده ی آنــان است کـه تعداد از جوانان که تحصیلات شانرا به پایان رسانیده و شغل نسبتاً مناسب دستگیـری شان کــرده بــه خا طــرزندگی آینده و تشکیل خانواده می اندیشند که نمیتوانند با دختر مورد نظر خویش ازدواج کنند زیرا د رجامعهء افغانستان نزد بعضی از فا میل ها  نسبت به هه چیز رسم و رواج ها قابل ارزش است  که عده ی ازفامیل های محترم افغـان  بآنکه  خوب میــدانند که  تطبیق چنین رسم و رواج  نا پســند و کهنه درست نبوده,  به آینــده یجوانان کمتر می اندیشند . یک جوان تحصیل کرده , بااخلاق,فعال  نمیتواند بدون پرداخت پــول زیا د بــرا یمصارف  عروسی به خانواده دختر,  به ازدواج اقدام کند . جوان می اندیشد که این  پول هنگـفت را با درآمــد  کم ازکجا و چطور آمــادهء این همه مصارف بی جـا نماید . تعــداد از فامیل هــای دختـران, با گذاشتن شرط وشرایط عبارت از شب حنا و عروسی, در یکی از بهترین هوتل ها ,. خریداری زیورات گرانبها بــرای دختـرشان و علاوه از این همه,  مبلغ  هنگفت دیگر بخاطر طویانه و بعضی مصارف دیگـر نیز بپــردازد که ایـــنهمه مصارف ها بجز از درد سر برای آینده دو جوان که تازه به زندگی آغاز میکنند مفاد دیگری ندارد روی
همین مسایل است جوانیکه میخواهد خانواده تشکیل کند  باید قرض کند و بعد ازگدشت عروسی  چند ین سا ل به پرداخت این پول بپردازد. از این جا ست که از آغاززندگی  بجای دوستی در بین دوفامیل کینه و نفرت با ر آمده و حتی رفته رفته  منجر به طلاق و جدایی این هر دوجوان میشود که فا میل ها نیز از تآثر این مو ضوع  بدور نمانده  با جگــر گو شه های خویش  رنج میکشند . البته قابل تذکر است که  این مسئله نه تنها در داخـــل کشور, در بین افغانانیکه در کشورهای اروپایی و یا کانادا و امریکا زندگی میکنند نیزجریان دارد که خوشبختانه جوانانیکه در مما لک اروپائی زندگی میکنند زمینه کار برای شان مساعد است  میتوانند با سعی وتلاش شب  و روز کار خسته گی نا پذیر ازعهده  این مصارف  نا پسند برآیند  ولی برای جوانان  داخل کشورکه با درآمد کـم زندگی میکنند خیلی مشکل و دشوار است .
           لهذا بخاطر بهبود وضع زندگی دوجوان , فا میل های محترم  کوشش کنــند که از این رسـم و رواج های  که(سیال ازسیال عقب نماند) را کنار  گذاشته و بخاطر خوشبختی  جوانان خــویش که میخواهـــند تشکیل خانواده دهند راه های خوبتررا جستجو کنند چه چنین مصارف  های گزاف مطابق د یــن و شریعــت  اسلامی نیزنبوده که این خود  اسراف  شمرده میشود و مخصوصاً در شرایط که  ملت افغانستان  بیشتراز سه  دهــــه خرابهای جنگ را بدوش کشیده اند و همچنان وظیفه دو لت وارگان هـــای زیربط  است که در این زمینه اقدام جدی نمایند موضوع را از طریق  ملا امامان مساجد,وکلای گذر,بزرگان قـــوم, رسانه ها, تبلیغ نموده تــا را ه های بیرون رفت آن را بیا بند . و هم و ظیفه روشن فکران و قلم بدستــان  وطن عزیز ما میــبا شد تــا درایـن رابطه  جهت آگاهی  عده ی از هموطنان مان که روی این مسایل  بیشتر اهمیت  مید هند  بنویسند  و همچـنان نقش جوانان نیز در این  موضوع خیلی  قابل اهمیت  بوده  جوانان میتـــوانند که با صحبت  و مشوره  هــــای لازم با والدین  و بزرگان فا میل  مسایل که با عث  وضع نا مسا عد و کشا کش های جانبین  در خلانواده ها ی محترم و از هم پا شیدن  زندگی شیرین دو جوان  میشو د مطرح  کرده  به قناعت شان بپردازند .
        لهذا همه دست بد ست هم داده  تا چنین مسایل  که با عـــــث آزار و اذیت  جــوانان و طن  ما میگــردد با سعی و تلاش از بین برد و زمینه یک فضای خوب و زندگی آرام را به جوانان  وطن بامیـد پروردگــار  در نظر گرفت و  در قدم نخست  وظیفه  دولت است که  علاوه از فراهـم سا ختن زمینه کارومسایل علم دانش بـه جوانان در بلند بردن سطح ارتقا ی آنان  نیز توجه نماید چه این جوانان اند که میتــوان  از استعــداد های آنــان در راه مثبت و ساختار یک جامعه مدرن و پیشرفته  استفاده کرد درغیر آن عده ی از جـــوانان بخاطــر کــــار در کشورهای  همسایه رفته و بیگانه گان با مزد کم از نیروی زیاد جسمی و فکری آنان استفاده  میکنند که این خود ضربهء دیگری بر پیکر زخمی کشور ما  میبا شد . با تقدیم احترام
عزیزه عنا یت
30/10/2010