آرشیف

2015-1-22

حفیظ الله صمیم

مـقـــام مـــــادر

 
میدانم که همه ساله هشت مارچ را بنام روز زن تجلیل می نمایند ودر جهان این روز را بنام را روز زن مسما شد است
من یقین دارم که این روز روز مادر است  زیرا زن خودش مادر است و تربیت کننده اولاد صالح می باشد .
حال باید بدانیم که مادر چه مقام دارد. و قلب مادری چیست ؟
قلب مادر نشانه عضمت و بزرگی خداوند بوده و محبت الهی است که در قلب مادر نهفته است البته ای محبت که در قلب مادر است قابل پیمایش نیست . البته منظورم از قلب فزیکی تشکل شده از دو دهلیز دو بطن سرخ رگ ها سیا رگ ها نیست بلکه منظورم قلب نفس و د ل معنوی است که در دل محبت ، صفا ،شفقت ، مهربانی ، و رحم جا گرفته ودرهمه لحظات و زند ه گی مادر ، این محبت ها همیشه ودایم نقش می بندد واز دل مادر بیرون نمی شود طوریکه دانشمندان میگویند قوی تری انگیزه در وجود انسان انگیزه رابط مادری است . بلکه انگیزه مادر حتی  در میان همه موجودات زنده از دیگر انگیزه ها قوی تر است شواهد دلایل مهربانی ورحم شفقت مادر، نه تنهادرانسان بلکه در همه موجودات زنده بشمار است . دیده باشم زمانیکه تخم پرنده ئی را اشیا نه اش بردارید پرنده پرواز نموده ودر بالا سر انسان چوچو میگند  و دلش نسبت به تخم که به امید چو گذاشته دلش بی  قرا راست . این محبت است که خداوند بدل پرند داد است . از علما دانشمندان نقل قول شده میگویند که شتر ماده برای از دست دادن فرزندش ( چونگ شتر ) گریه میکند ، است اگر گره اشت از دست دهد شیهه بلند سر میدهد بطوریکه صدای ا ن شنیده می شود احساس وحشت می کند اجازه نه می دهد کسی که کره اش نزدیک شود چنانچه کره اشت بردارند و دفن کنند است از عقب ( بشت سر مردم ) به راه می افتد ودرکنار قبرش میماند وا خورد غذا وا ب اباء ورزیده وخود داری میکند . زمانیکه گوسفند چوچه می دهد و چوچه (بره )  خود را به زبان   لیسیده  خشک می کند و بر بر زد به طرف بره اش خیز میزند و ( برس ) میزند و خوشحالی میکند این ها همه نشانه ها محبت مادر است که در قلب های مادران هم از انسان و حیوان جاه  گرفته است . پس بدانیم  و محبت مادری را قدر و قیمت  بدهیم . ما در را منحیث  موجود سر پا ه محبت قبول کنیم و در خدمت مادران باشم و ارزش این  نعمت الهی را با ادا ئ نماز شکرانه سپاس گزاری نموده ارج بگزاریم . دیده ایم که روشن فکر ان ، تحصیل کرده گان،  قلم بد ستا ن و جا معه مدنی  همیشه در محافل و میتینگ ها در باره ای  حقوق زن و حظور زن در جامعه تاکید دارند من به این عقیده هستم که باید حقوق مادری را در نظر داشت احترام مادر را بجا او ریم  زیرا زنان جامعه هم مادران امروز و فردا هستند که تربیت کنند ه اولاد صالح در جامعه می باشند .
بلی فرزند از اصیل این سرزمین تحصیل کرده و روشن فکر و تحلیل گر امور سیاسی و فعال جامعه مدنی وا ما بزرگ شده در دامن پر عطوفت مادر . جا دارد که در همه موارد اجتماعی و محافل حقوقی والدین را مطرح نموده و جوانان که را که زیر تاثیر دوره نوجوانی(  هیجانی ) قرار د ا رند حقوق مادر ر اباء ایشان در میان  گزارم ودر باره تامین حقوق مادر مسایل و موارد ، تبصره ها و صحبت ها جا دهم تا فرهنگ احترام به والدین به دلهای شان نقش بندد وبا ید این محبت را ثابت  کنیم وا ین حقیقت را بیشتر تحقیق کنیم . که بهشت زیر پای مادران است. رسول اکرم (ص) این نکته را واضح و روشن به امت مسلمه تاکید کرده است .
پس نو جوان گرامی و دلبند گوشه جگر مادر . یک مقدار به خود بیندیش و فکر کن که محبت مادری تحفه  الهی است و شکرانه انرا با محبت با سخ دهیم . با تاسف گاهی اوقات در بعضی خا نوا د ها دیده شده که دختران و پسران  نوجوان با  والدین بخصوص با مادران جنجال و سر صدا می نمایند و فکر می کنند که خود به خود بزرگ شده ایم غافل از این می باشند  که مادر شب ها را تا صبح بیدار به پهلوی گهواره ا ت نشسته و گهواره  ات ر ا شور داده و نوا زشت کرده  تا ا رام بخوابی و امروز که تو بزرگ شده ای باید در خدمت پدر و مادر باشی تا حقوق خداوندی که بدو شت می باشد دین خود را ادا سازی پس به این نتیجه میرسم که روز مادر ، روز زن و تسا وی حقوق زن و مر د دریک جامعه روشن و فرزند ان تحصیل کرده وبا دانش امکان پذیر است و تا مین حقوق انسانی در جامعه ای روشن فکر ا گاه تحقق می پذ یر د  به امید ان روزی که جامعه روشن ، مردم تحصیل کرده با فرهنگ و با زیور علم و دانش داشته  باشم و حقوق و جندر در افغانستان زیبا تامین  گردد ا
 
ومناالله توفیق .
نویسنده : حفظ الله (صمیم)  اول  حو ت  سال 1389