آرشیف

2015-1-14

محمد ابراهيم آريائي

مــوفـقـیــت چـیـســــت؟

 
 
در باره موفقیت ازجهات گوناگون اظهار نظر ها ی متفاوت وفراوانی شده است .
اما هیج یک ازاین اظهارنظرها مطلق وبطور صددرصد قابل استناد نیست.
موفقیت همیشه دررابطه باافراد واعمال انها مطرح بوده  وبه عبارت ساده میتوان گفت درجنبه های مختلف سبقت گرفتن انسان ازافراد هم سطح را موفقیت می نامند
بطور مثال در مسابقات ورزشی تیمی که برحریف خود پیروز میشود موفق شده است .
وازنگاهی شغلی ،حرفوی، سیاسی ،اقتصادی واجتماعی نیزدست یافتن برموقعیتی برترراموفقیت می نامــــــــــــــــــــــــــــند.
با این همه واژه موفقیت در اذهان همه بیک اندازه محبوب واید آل نیست وحتی کسان وجود دارد که موفقیت را ازواژه های کثیف وناخوش آیند بحساب می آورند وجنبه های منفی موفقیت مورد توجه قرارمیگیرد مثلأ یک فلمساز که شخصیت های منفی را باتمام مهارت هنری وامکانات حتی تادرجه ای بالامی برد که یک دزد ویاقاتل در حد یک قهرمان جلوه می کند از عوامل این تغیر مفهوم است برای نتیجه گیری بهتراست بگویم که موفقیت یک مساله شخصی است وازدید گاهای مختلف وشکلهای مختلف دارد با چنین برداشتی باید گفت موفقیت دارای یک مفهوم واقعی ومشخص نیست اگرازنظرمن نگاه کنید بدست آوردن ریاست فلان اداره موفقیت بحساب می آید ممکن است همین امر ازنظر شما خواست خوب نباشد مسلمأ نمیتوان گفت که این نظر نادرست است همانطورکه نمیتوان گفت کاملأ هم درست است بسیاری ازافراد موفقیت را با رقابت اشتبأ میکنند وهرگز به این نمی انیشند که اگربه هدف خود رسیدن چه نتیجه عاید اجتماع میشود کسان میخواهند پول دار شوند وبه بالاترین خواست خودرسیدند ولی همه چیز دررسیدن به خواست خود تمام نمی شود موفقیت وقت  میتواند دارای ارج وقیمت گزرای باشد که به اجتماع واشخاص مــؤثر واقـــع شود.