آرشیف

2015-1-14

الـله مدد احمدی

مــواد مـخــدر و پـيــامــــد هــاي آن

 

اول مرتبه سخن خود را با اين جمله آغاز ميكنم كه صحت بهترين ثروت وسرمايه است.هدف از بتحرير در آوردن اين مطلب اين بوده است طـوريكه بــري همــگان هويدا وآشكار است امروزه برعلاوه جنگ هاي خانمان سوز ؛منحصر شــدن بازار ها بدست عده محدود ازچپاول گران ؛بسري اقتـدار آمـدن حــكام بي رحــم واوج گرفتن بيش ازحد بي عدالتي ها درسراسر جهان .پديده شوم ديگري كـه روزانه صدها انسان را بكام خود مياندازد وده ها خانـواده را از هـم جدا ميسـازد وده ها طفل را بي پدر ميسازد كه او عبارت از مواد مخدر هست مواد كه از ابتدا تا انتها جز از هلاكت وبد بختي چيزي ديگر را درقبال نداشـته اسـت .از سـوي ديگـر روز بروز درسراسري جـهان بتـعداد افـراد كه مبتــلا به اين مــرض ميــگردند افــزوده ميشود كه درراس همه كشورها بطور قطع گفته ميتوانم فيصدي زياد اين افراد را فعلا كشور افغانستان تشكيل ميدهد آن هم بيشـتر افراد مبـتلا ازطبـقه فقـير ايـن جامـعه بـوده اسـت واز جانـب هـم تحقـيقات كه دفـتر مـبارزه بامـواد مخـدر سازمان ملـل انـجام داده اســت نشــان ميــدهــد كه 98 فــيصد تريـاك جـهان را افغانستان توليد ميكند تنها دو فيصدي اين مواد را كشورهاي ديگري جهان توليد ميكنند .اگر ما مردم افغانستان به اين فكر باشيم كه خـير ما كشـت آنرا ميكـنيم ولي استفاده آنرا دشمنان ما ميكنند كه هم خود يك نـوع مبـارزه اسـت بر علـيه دشمن نخير اين طرز تفكر قطعا نادرست وغير منطقي بوده است ايـن را مافـكر نكرده ايم كه درحقيقت با اين كاري خود اول مرتبـه تيـشه را به ريـشه خـود زده ايم  بري همه ما بطور متواتر ثابت شده است كه درطي چندين سال كه كـشت ؛توليد ؛زرع وقاچاق مواد مخدر زياد شـده اسـت نسبـت به چـند سـال قـبل بچـه تعداد ارقام افراد مبتلا به اين مرض مهـلك افـزايـش يافــته است. درطــي سـال جاري يك سروي كه درمركز ولايت غور درسه قريه كه نفوس اين قريه جا ت حد اوسط از 500 نفوس تجاوز نمي كند نشان داده است كه دراين سه قريه بيـش از 170 نفر بنحو از انحا مبـتلا به ايـن مـرض گرديـده اند برخــي مستقــيم بـه اثر كشيدن مواد مخدر معتاد شده ؛برخـي ها مريـض شـده اند معـتاد به ايـن مــواد شده اند علت آن هم اين بوده است چونكه به مردم اين ذهنيت داده شده است كه ترياك مسكن درد است ويا برخـي ها هـم بعـلت ناداري زيـرا اكـثرا تجـربه به مانشان داده است كه كسا نيـكه سـگاري ميشـوند ويا نسـوار ميكشـند علتـش فقط تشويش هـاي روانـي بـوده اسـت كـه با الآخـره شخـص را وادار بـه معـتاد شدن به اين چيز ها ميكند .درحاليكه 90 فيصد مردم ما زير خط فقر بسر ميـبرند وافغانستان هم سومين كشور جهان ازلحاظ فقر اقتصادي شناخـته شده اسـت  واز طرف ديگر هم دراين كشور نه تنها فقر اقتصادي بلـكه چندين فـقر ديگر هـم اين كشور را تهديد ميكند مثلا فقر دانش ؛فقر نژاد پرستي ؛فقر تعـصب لـساني وهمينطور چندين فقر ديگر همه اين عوامل باعث ميشـود كه مـردم مابخـصوص نسل جوان ما به اين امراض مهلك ولا علاج دچار گردند .ميخواهم راجع به پيـامد هاي اين پديده شوم هم حـرف داشـته باشـم .اشـخاص كه مبـتلا بـه اين مـرض ميشوند اولين چيزيكه از اينها گرفته ميشـود هـمانا عـقل سالـم آنها سـت .زيـرا دراين رابطه مقوله هم است كه عقل سليم دربدن سالم ولي شـص معـتاد كو بدن سالم ندارد او هميش يا به خـمار اسـت ويا اينـكه مـست اسـت وقـت مـواد برايش ميسر نگردد او خمار است كه چيزي جر از هم وغم ترياك بنظرش نمـيايد ولي زمان كه آن شخص مواد را استعمال ميكند به هيچ چيز اصـلا نگاهـي ندارد پس اولين چيزي كه از آن گرفته شد تن سالم وعقل سليم بود .بعدا به تدريـج از آن شخص ثروتش گرفـته ميـشود چـون آن تـوان كاركـردن را نـدارد كه بخـود بـه اصطلاح ايراني ها پول دربياورد پس وقت كه مجبور ميشود ومي بيند مـواد هـم ندارد بخاطري نـجات خـود امـوال خـود را بفـروش برسـاند كـه بتدريـج اينـها هـم ازدستش ميرود .ازيكطرف ديگر خانواده اش از او ميخواهنـد كه بـراي شـان نـان پيدابكند كه ازعهده اين كار هم عاجز مانده است بنا ايـن شخـص مجبور ميشـود كه خانه همسر وفرزند خود را هم ازدسـت بدهـد ومجـبور تن بگـدائي بزنـد وبـه سر جاده ها گدايي كند .ورفته رفته درهمانجا جـان بـدهـد كه هــم دنــيا خــراب كـه تماما خلق منفور اوشخص وهمه او را نفرين ميكنند وهم آخرت اوشخص خراب .معتاد شدن آن شخص نه تنها كه خـود را خـراب كـرده اسـت بلـكه به اثر معـتاد شدن آن حيات چند انسان معصوم ديـگر هـم كه وابسـته به اين بـوده اند خـراب ميشـود زن بـي سـر پرسـت واولاد بي پـدر ومادر بيـگانه شـدن ازخـويش وقـوم وبا الآخـره ازمحيـط وجامـعه .
درنتيجه جز ازرسـوايي وشرمـساري چيـزي ديگـري نيسـت درايـن زميـنه دولـت مكلفيت دارد حتي الامكان جلوي كشت اين پديده شوم را بگيرد ثانيا همه افـراد اين جامعه اعم اززن ومرد مسئوليت بس بزرگ را درقـبال دارند كـه اول خـود بـه كشت اين پديده شوم مبادرت نورزند ثانيا ديگران را هم نگزارند كـه آغوشـته بـه اين مرض گردند نه تنها كه حيات انسان ها را درخطر ميـندازد بـلكه ازلـحاظ ديـن مبين اسلام هم هر آنچيزي كه مسكر ومدهوش كننده باشد حرام قطعي است فرق نميكند كه آن ترياك باشد ويا چيزي ديگري ما دراين زمينه آيات زياد ازقـرآن كريم استشهاد داريم كه چنين اعمال نجس است وازكردار شيطان است (ياايها الذيـن آمـنو انـما الخـمر والميـسر والانـصاب والازلام رجـس من عـمل الشـيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون )
اگر چه درآيت صراحتا ازبوتـه بنام تـرياك ذكـرنگرديـده اسـت ولـي ازتفسـير آيـت استنباط ميگردد هر آنچه كه انسان را به تباهي بكـشاند حـرام قطـعي اسـت و مرتكب شونده آن گناهي كبيره انجام داده است ومستوجب عتاب خداوند است
ولي متاسفانه امروز دركشور ما برعلاوه اين مرض امراض گوناگون ديـگري هـم دامن گيري ما شده است مسئله اختطاف ؛مسئله تهاجم فرهنگ هاي بي گانـه دركشور ؛مسئله رشوت وفساد اداري وهمينطور چندين امراض ديـگر كـه هـمه اينها سرچشمه از يك باند وازيـك مرجـع ميگـيرد كه ضـرورت به يـك هـمبستـگي وتعهد همه جانبه ميخواهد كه جلوي شيوع اين امراض را گرفت ودرخاتمه توقع ميرود ازاشخاص وطن دوست واهل خرد كه دسـت رسـي بيشـتر به مطـبوعات دارند درازبين بردن اين پديـده شـوم مـردم را آگاه بـسازند تا بيشـتر از اين نسـل جـوان ما آغوشـته به ايـن مـرض مـهلك نگـردند تشـكر ازهـمه دست انـدر كاران سايت جام غور بخاطـر نشـر ايـن مـطلب .
 
احـمدي