آرشیف

2015-1-12

استاد سید عمر

مــنـــاره ده قــاضـــی

مناره ده قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور تحفه پربهای که از مدت ها فراموش و از انظار عمومی بدور مانده است. به گفته موی سفیدان محلی این منار را زنی بنام صدیقه در عهد غوری ها ساخته است که درین محل مسجد بوده به وسعت هزار ها نماز گزار که چهار برج در اطراف خود داشته و آنقدر بلند بوده که از وقت اذان داده میشده است تمامی ساغر مراد و مربوطات مرکز ساغر می شنیده اند.

 

مناره ده قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور

 

مناره ده قاضی ولسوالی ساغر ولایت غور