آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

مـــن و تــــــو

ويرانى ودربدرى كه دروجود من وتوست
آلام،درد ورنج ومشقت ازكمبودمن وتوست

چشم به انتظاركه ديگران برماچه كنند
وين پسمانى، فقرو فلاكت ازنبودمن وتوست

هركس وناكس كه كنون برماحكمرانى دارد
پى ناكسان روان،از درود وپدرود من وتوست

هرقدرسوختيم وساختيم ؛ ولى آگاه نشديم
كين همه شعله وشرربرپا، از دودمن و توست

كى شنوداينهمه دردو ماتم ،رنج و فراق ؟
كه سراپاسوزوناله نهفته درسرودمن وتوست

اهريمنان به تبانى كردندپيوسته نابودوخراب
دان آنچه شده ويران همه ياد وبودمن وتوست

كى كند آباد اينهه ويرانه و ناكجا آباد
هرچه تخريب شده، هست و بودمن وتوست

ماازكس زين ويرانى ودربدرى شكوه نكنيم
عامل همه مصيبت وغم،درحدوحدودمن وتوست

ماكه زهم گسسته ودوروجدا وهيچ مانشويم
زكوتاه فكرى وقضاوت هاى زود من و توست

دشمن به تنهايي نزده تيشه برريشه ى ما
هرچه كرد،بهمدستى وتبانى وبودمن و توست

دبير،تاسردرگريبان ودرك اين معما نشود
طول عمرنه فراز،بلكه نشيب وفرودازمن وتوست

 

دبير٢٠١٤هالند