آرشیف

2015-2-26

الحاج محمد قاسیم علم

مــــژده بــهــــار

بهار بهار می آید
قرار قرار می آید

برخیز بشان نهالی
خیلی بکار می آید