آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

مــــن خــــاکِ درت را به دل و جان نفروشم

مـن خـاکِ درت را بـه دل و جـان نـفـروشـم
مـهـرِ تـــو بـصــد مـاهـی درخـشان نفروشم
 
صد بار اگـر زِنـده بـگـورم کـنـد ایـن چــرخ
تــاری ســرِ مــویِ تــو بَـصـد جـان نفروشم
 
بـا آنـکــه مــن از جـمـلـهٔ یـــارانِ فـقـیـــرم
دنـیـــای پـــدر مُــرده بــه ایـمــان نـفـروشم
 
تـقــدیـــر اگـــر بـــر ســـرِ دارم بــزنــد بـــاز
دامـــانِ تــو ای خـــاکِ نـیــاکـــان نـفــروش
 
ای مـیـهــن صــد پــاره جـگر تا بَدمِی مرگ
خــاری ســرِ راهِــی تو به کِر مان نفروشم
 
هــر چـنـــد بـــدامــــانِ دیــــارِ دیـگـــران ام
لـیـکـیــن بــه خُــدا غـیـرت افـغـان نفروشم
 
بَــر ایــن هـمه گُـرگـانِ نـِـقـاب پوش د یارم
هـــرگِــز بــــرهٔ لاغَـــرو بـیـجــان نـفـروشم
 
مـانـنـــدِ ،فــلانـــی و، فـــلانی و فـــــلانـــی
بَــر کُـشـتـــنِ اولادِ تـــو فـــرمـان نـفـروشم
 
صـد قـصـرِ سـفـیـد همرهٔ صد قصرِ کِریملین
بَـــر خـــاکِ ســرِ پـتـــی و پُـلـوان نـفـروشم
 
دنـیـــا شـــده مُـحـتـــاج بَـه گـنـجـیـنـهٔ خـاکم
مـسکـو! بـه تـو مـن گـاز شِبُرغان نفروش
 
مانـنـد تـو صـد «جوهرِ» کـمـیـابِ وطــن را
بــا زورِ تـفـنـگ بُـــرده و ارزان نـفـروشــم