X

آرشیف

مــــــلا چرا به دینم جفا میکنی

در جهان معاصر پدیده ها ونهاد های زیاد در دشمنی با دین اسلام بر خاسته اند  که افراط گرایان سکولار پیشقراول وسر دمدار این دشمنی با اسلام بوده اند.البته سکولاریسم خودش پدیده است که در تقابل یا دین قرار دارد لذا مسیر مبارزاتش را نیز مبارزه با دین ومذهب تشکیل میدهد که مخالفت با اسلام هدف اسا سی این مبارزه است.

اما نباید فراموش کرد که اهانت و دشمنی روحانیت افراطی نسبت به اسلام کمتر از دشمنی واهانت گروه اول نیست .شما شنیدید که روحانیت خشک وبی منطق در افغانستان دین اسلام را چقدر ضعیف نا توان واثر پذیر نشان دادند که گوی با گردش وعبور سیاحان وجهان گردان دین اسلام صدمه می بیند وعقیدۀ مسلمانان زائل میشود واگر مردم با انسانهای غیر مسلمان مواجه شوند دین اسلام را تر ک میکنند.و به همین دلیل خشک علیه حضور کودکان .جوانان وزنان که به قصد سیاحت وبر پائی مراسم ورزشی به افغانستان آمده بودند دست به تظاهرات زدند. بی بی سی روز سه شنبه (اول آگست)، شماری از مردم در ولايت شمالی بلخ، به رهبری علمای مذهبی، عليه حضور شهروندان کره ای دست به تظاهرات زدند..} یعنی چه این تظاهرات جز فرار از جامعۀ بشری چه پیام دارد؟ جناب ملا با این اکت خشک به دین ودیندار اهانت میکند.دین اسلام را نسبت با سائر ادیان بی مزیت نشان میدهد که مردم با شنیدن پیام مسیحیت از اسلام روی میگردانند ویا این مردم افغانستان از لحاظ عقیده وایمان آنقدر ضعیف اند که صحبت افراد غیر مسلمان برای ارتداد شان از اسلام کافی است العیاذ بالله این طرز فکر اهانت آشکار به ملت مجاهد ومسلمان افغانستان است وهم توهین آشکار به دین اسلام .

به نظر من این عکس العمل زیر شعار دفاع از اسلام بجای دوستی دشمنی آشکار با اسلام بود که به جهان نشان داد اسلام چقدر خشک ،بی بنیاد وآسیب پذیر است که با إجرائی نمایشات سپورتی نیز میتوان مردم را ازین دین منحرف ساخت. اما باید یا آور شوم که دین را در افغانستان قشر به گرو گرفته اند که ازدین چیزی نمیدانند وبا أعمال شان مردم را از دین بیزار می سازند.ملتیکه دیروز بخاطر اسلام یک ونیم ملیون شهید داد امروز از بر کت عمل طالب وملا باید بالای هر فرد یک ملا پهره داری کند تا به ادیان دیگر روی نیاورند. علامه إقبال چه نیکو سروده است * به بند صوفی وملا اسیری * حیات از حکمت قرآن نگیری * به آیاتش ترا کار جز این نیست * که از یس او آسان بمیری

جائی تعجب است که این ملا بجائی اینکه گردش گران خارجی را در وطن خود به دین دعوت نماید واز مزایائی اسلام چیزی به آنها بگوید وایشان را به خوبی ها وبر تری دین اسلام آشنا سازد در خانه خود از اثر منفی چند جهان گرد بیم دارد کجا باشد که جناب ملا خودش به کوریائی جنوبی وکشور های اروپاوی سفر کند ونمود های تمدن وپیشرفت بشری را مشاهده نماید دران صورت به یقین ایمان ملا سه دقیقه هم توان مقاومت را ندارد. راستی ملا همه مردم را به خود قیاس میکند که با دیدن چند دختر کوریائی دست وپایش به لرزه می افتد وایمانش به طرف به پا هایش سقوط میکند  به همین دلیل زنان را در افغانستان اجازه نمیدهند از خانه بیرون شوند چون اشتیاق بی حد شان به زنان است که با دیدن زنان تاب وایمان را از دست میدهند وهمه مردم را به خود قیاس میکنند. اما حقیقت این است که مسلمانان واقعی وایمانداران متعهد چنین نیستند زن خود ومردم را فرق میکنند وبه هر کس حمله نمیکنند در حالیکه در کشور های اروپائی مردم به اسلام علاقه دارند واز بر خورد مسلمانان بیدار وبا منطق لذت می برند وبه مطالعه اسلام علاقه مند میشوند. اما نمی دانم بر خی ملاهای افغنستان چرا اسلام را آنقدر ضعیف وحقیر نشان میدهند.همین أعمال ملای های افغانستان بود که اروپائی هارا هم از گرایش به اسلام پشیمان نمود.

مردم که از کوریا به افغانستان آمده بودند قبل ازینکه مسیحی باشند بودست بودند دوم این مردم جوان بودند که به دین ومذهب فکر نمی کردند ودر قدم بعدی به زبان های افغانستان آشنائی نداشتند چطور ممکن بود با یک سیاخت ونمایش های سپورتی  به عقیدۀ مردم اثر بگذارند واگر گفته شود مردم را به بودیسم تشویق میکردند باید عرض شود که بودیسم در افغانستان کلیمۀ کاملا نا آشنا وغیر معروف بود اما از بر کت  عملکرد این ملا های افراطی  شهرت پیدا کرد قبل ازتخریب بت بودا کدام هموطن ما به استثنائی چند فرهنگی به این نام اینقدر آشنا بود که بعد از تخریب آن بدست طالبان این ملا های بی خبر ازدین هستند که به پدیده های غیر دینی را به اشتهار می رسانند وجهانیان را به دیدن بت بامیان زار می سازند شهرت که بت با میان پیدا کرده خلاصۀ دست رنج جناب ملا بوده والا پیروان بودا نتوانستند طی چند هزار سال این شهرت را به بت با میان بدهند واین موقف گیری منفی ملا گل دیگر بود که به آب داد وبه قدرت اثر بخشی مسیحیت بالای اسلام مهر تأئید گذاشت..

 سیاحان کوریائی که بیشتر شان به بامیان سفر کرده بودند باید مردم بامیان إحتجاج میکردند که این مردم مارا به مسیحیت ویا بودیسم دعوت کرده اند نه خیر مردم کلیمه هم به این ارتباط نشنیدند.اما حقیقت این است که عدۀ زیاد از هموطنان ما در لباس ملا تا هنوز از دیدن اصناف مختلف بشریت اظهار وحشت میکنند.وخودرا در بین جوامع مختلف بشری وحشی فکر میکنند همان است که یا خود از بین شان فرار میکنند ویا ایشان را ازبین خود بیرون میرانند.

 بر خی ملا ها در افغانستان در مسیر غیر از سیرت پیغمبر خدا وهدایات پاک الهی قدم بر میدارند .در وقت پیغمبر اسلام دین به طرف کتله های بشری میرفت وتلاش داشت از شبه جزیرۀ بی آب وعلف عرب که مردمان آن نیمه وحشی بودند به طرف تمدن های فارس وروم راه بگشاید وپیغمبر اسلام با ارسال نامه وفرستادن جماعت ها ونمایندگان خود میخواست با قوی ترین ها از لحاظ منطق وقدرت تماس تأمین نماید وایشان را از منطق ومزیت های اسلام واقف سازد. اما ملای افغانستان تنها افغانستان را محل اسلام میداند وبه آن أکتفاء نموده وبجای اینکه پیام دین را به جهان برساند خودرا از مردم دور ومخفی میسازد.

در صدر اسلام مردمان غیر مسلمان پیوسته مورد خطاب قرار میگرفتند ایشان که از دعوت دین فرار میکردند خداوند ج در شأن شان چنین فرموده{کأنهم حمر مستنفرة* فرت من قسورة}سورۀ مدثر کسانیکه از دعوت دین روی میگردانند به خران شباهت دارند که از دیدن شیر فرار میکنند} اما متأسفانه حال از بر کت فهم ودانش ملا ها قضیه معکوس شده است ما از مردم فرار میکنیم همان است که علامه إقبال لا هوری می فرماید –از شگفتی های این قرآن فروش * دیده ام روح الأ مین را در خروش –حال أکثر ملا ها در بدل پول فتوا میدهند وبه خواست والی صاحبان وحاکمان فتوا صادر میکنند.ملا های افغانستان به این عقیده شده اند که همین تعداد مسلمان که در افغانستان ومسجد های پاکستان اند برای جهان اسلام کافیست کسی مارا کافر نسازد ما از مسلمان ساختن شان صرف نظر کرده ایم.ولی فکر نمیکنند که این مسلمانها در چه حالت به سر می برند نان را از خانه های گدائی میکنند واز کنار در وازه به زن ودختر مردم نگاه بد میکنند ودر حجره تر ومتعفن که مریضی روماتیسم را همدم ملا میسازد  از فامیل محجوب همسایه داستانها میسازند .از کار عار میکنند وبه سوال افتخار دارند.پیغمبر خدا میفر ماید{لأن یأخذ أحدکم حبله ثم یأتی الجبل فیأتی بحزمة من حطب……الی اخر }یعنی اگر کسی ریسمان را گرفته از کوه هیزم بیاورد واز فروش آن رفع مایحتاج خودرا بنماید وآب روی وعزت خودرا حفظ نماید خیلی ها بهتر است که از مردم سوال کنند …این گروه سوالگر در قیامت طوری بر انگیخته می شوند که گوشت روی شان ریخته است بخاطر سوال شان} اما ملا های ما از آغاز طالبی پیشه سوال کردن را شروع میکنند وحرکت آغازینش بر خلاف دساتیر پیغمبر خداست. سوال کردن  در دین بلا استثنا حرام است اما بیشترین سوال را دینداران افغانستان میکنند خصوصا طالب ها وملا ها…به همه حال ملا به دین جفا میکند.

اگر خوب دقت کنیم این پیام ملا چه مفهوم را به جاه گذاشت اول از لحاظ إخلاق وبر خورد بشری ما تحمل وحوصله مردم غیر از خودرا نداریم دوم اسلام دین است که مردم با آشنا شدن به ادیان دیگر ازین دین فاصله میگیرند.ای ملا اگر تو توانائی مسلمان ساختن یک غیر مسلمان را نداری چونه دعوائی وراثت پیغمبر میکنید؟

ای ملا باید عرض کنم که به اسلام سخت جفا میکنی دین من را نهایت توهین میکنی .دین که قله های یهودیت ومسیحیت را پیمود وبه سر حد اسلام رسیده میدانی دین اسلام  آخرین دین آسمانی است که مسیحت را، یهودیت را ومجوسیت را تجربه تجزیه وتحلیل کرده وبا منطق قوی وپیام سعادت بارش از حصار ها وقله های این ادیان عبور نموده وبعد ازین ادیان مورد قبول بشریت قرار گرفته  پیام این دین را خداوند به شیر تشبیه کرده اما توئی روباه صفت آنرا روباه میسازی ودیگران را به جان این دین که زمان از هیبت منطق واصولش جهان میلرزید شیر ساختی .از خدا میخواهم ترا در محضر من به این جنایتت که به اسلام کرده ای مجازات کند. توئیکه با دره ات به عمر توهین کردی ومردم را به زور به نماز بردی توئیکه با زدن زنان واطفال سیرت پیغمبر را به مسخره گرفتی توئی که با سوختاندن دهات، کشتزارها ودرختان میوه دار روئی أخنس بن شریق را شستی توئیکه با علم ودانش به ستیز بر خاستی تو با دین ودانش دشمنی کردی توئیکه دین واحدم را پارچه پارچه ساختی ودین را وسیلۀ وحامی جنایت در باریان ساختی. خدایم از تو بپرسد واین دین را از چنگال چر کینت نجات دهد.

ملای بی خبر از تاریخ دین. از حال ووضعیت یک ونیم ملیارد مسلمان جهان اطلاع داری؟ نه خیر.کنج مسجد را قباله کرده ئی وبا ریش ودستار وتسبیح وأعصا دین رادر افغانستان خریده ائی با فتواهایت دین را توهین میکنی. از تو می پرسم چرا یهود ها ونصارا در کشور های غربی از مسلمانان نمی ترسند وایشان را اجازه میدهند به امور دینی ادامه دهند.شاید گمان کنی هر کس از افغانستان وپاکستا وعربستان بیرون شد کافر می شود وخودرا همه مسلمانان دنیا فکر میکنی؟ نه خیر مسلمانان در خارج از افغانستان پاکستان اند بیا ببین مسلمانان تر کیه را در ترکیه وکل جهان بیا ببین مالیزی واندونیزیارا بیا بنگر مساجد مسلمانان ودعوت ایشان را در کشور های غربی حتی کشور های عربی مگر میدانی تمام مساجد حسابی افغانستان به عشر مساجد جرمنی وفرانسه نمی رسد وبیا ببین که در انگلیستان در مر کز تمدن بشری اسلام در چه شکوفائی است مسلمانان جهان به آعمال ملای کشور من می خندند ومیگویند این کاریکه آنها میکنند مسلمانی نیست.  

ملا صاحب چرا یک روز حاضر نشدی از عبدالرحمن مرتد بپرسی چرا مرتد شده است؟ چرا با منطق واستدلال از طریق تلویزون به مناظره ننشستی وآنرا دوباره به دین دعوت نکردی؟ عبدالرحمن که نه اسلام را می فهمید ونه مسیحیت را مگر نمیدانی که دین اول دعوت را به حکمت ودانش وموعظۀ حسنه حکم کرده وجدال در مراحل بعدی قرار دارد میدانم پائی چوبین وبی تمکین منطقت برایت جرأت نداد تا با ضعیف ترین إنسان روبر شوی.من از توملای افغانی دوستانه تقاضا میکنم تا دست از سر دین من  برداری وبرای چند سال هم که میشود از وکالت آن صرف نظر کن  درانصورت می بینیم که مردم همه به اسلام روی میآورند ویا خیر؟ وجود تو ، عمل تو ، شیوۀ بر خورد تو،  منطق ضعیف تو، بر داشت غلط تو با عث فرار مردم از دین شده است. امید وارم روزی در داد گاه محشر تورا چنان ببینم که خداوند با این تأویل وتفسیرت نادرستت ترا مجازات کند وآنجا بدانم که تو واقعا نمایندۀ خداوند نبوده ای ودر دنیا جعل کرده بودی . خدایا دینت را ازدست ملاهای جاهل و اجیر نجات بده آمین

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.