آرشیف

2015-1-14

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

مـــــــژده بــــه دهـاقـیـن ولایت غــــــــــور!

 

مژده به دهاقین ولایت غور!
دهاقین محترم طوریکه واضح وهویداست, تمام نباتات زراعتی دارای اهمیت بوده وهرکدام به نوبه خود ازجایگاه خاص برخورداراست مانند تغذیه انسانها, تغذیه حیوانات,داشتن اهمیت تجارتی, استفاده در صنعت , طبابت وغیره .
بدون شک نمیتوان که هیچ یکی از نباتات مزروعی را بادرنظرداشت اهمیت آن نادیده گرفت, اما بعضی بربعضی نظربه اهمیت تغذیوی, تولید محصولات باکمیت وکیفیت, داشتن مارکیت خوب درهر مقطع زمانی, استفاده طبابت, قدرت ذخیره , سهولت درانتقال, داشتن خاصیت پراسس … برتری واولویت های دارند.
زعفران که درین اواخر لقب طلای سرخ را ازآن خود کرده ونظربه خصوصیات که دارد مقام اول نباتات تجارتی جهان قرارگرفته.
کاشت زعفران جدیدا درافغانستان به شکل تجارتی شروع گردیده که اکنون ولایت هرات درتولید, پراسس, وتجارت زعفران به درجه اول قراردارد, واین! نتیجه توافق زعفران درین ولایت, زحمات دهاقین وافراد فنی که در راستای ترویج وانکشاف این نبات کارمیکنند میباشد که به راستی قابل قدراست.
ناگفته نباید گذاشت که کیفیت زعفران افغانستان با مقایسه با دیگرکشورهای جهان بهتربوده نظربه تحقیقات که صورت گرفته, البته دربعضی موارد که در جریان جمع آوری استندردهای جمع کردن زعفران درنظرگرفته نشده مشکلات خوده داشته ولی درصورت که به شکل فنی جمع آوری گردد ازکیفیت بسیاربالای برخورداراست. 
خوشبختانه این نبات با اهمیت که تجارت جهانی نیز دارد نه تنها درولایت هرات منحصرومحدود بوده بلکه دراکثرساحات افغانستان نتیجه خوب داده که ولایت غور نیزیکی از ولایات است که کاشت زعفران درآن توافق داشته و با درنظرداشت شرایط اقلیمی ولایت غوروتوافق این نبات ایجاب سرمایه گزاری وسیع را می نماید. 
دهاقین محترم ! این شما واین هم توافق زعفران درغور, هرچه میتوانید بکارید نگران فروش آن نباشید زیرا بادانستن اهمیت غذائی وطبی آن درآینده شاید نیازی به بازار خارجی کمترباشد.

وسلام با احترام محمد ناصر سرشار غوری

این است نمونه از نتایج محصول زعفران در ولایت غور
متاسفانه که درخاکهای بسیارضعیف زرع شده است ورنه نتیجه آن بیشترازین بود, این بذرسال اول است, زعفران بیشترین محصول را دربین سالهای سه الی چهارم دارد وتا 7 سال به کاشت دوباره نیازنیست.

مژده به دهاقین ولایت غور!

 

مژده به دهاقین ولایت غور!

این مذرعه زعفران درقریه امروتک است که درمرکزولایت غور(غرب چغچران) موقعیت دارد, ازین که سال اول است کاشت است رشد آن ضعیف به نظرمیرسد.

مژده به دهاقین ولایت غور!