آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

مـــــــــــپـرس

ازرشوه وفسادوزراندوزى دولت افغان مپرس
ازخوردوكلان همه اندغرق تابه دندان مپرس

هرسوبنگرى بوديكسرقانون شكنى واخاذى
ازرئيس ووزيرووكيل هيچ نبودپرسان مپرس

مال واموال بيت المال پندارى كه رفته به غارت
ازناپرسانى دولت ملك گشته چوزندان مپرس

اينهمه ظلم آباد وبلندمنزل اراكين بلند پايه
هويدا زجوروبيداداين گروه زورمندان مپرس

فرهنگ چوروچپاول گشته رواج زكرسى ومقام
دست بدست در سرقفلى برملا وعيان مپرس

پوست اين ملت كندندزيرعناوين جهاد وتكبير
گرگ صفتان ميكنندبازى نقش شبان مپرس

واى براين دولت ، پيشواورهبران اسلامى ما
كه خوداندبانى اينهمه شروفسادزمان مپرس

دبير، ازكى وكى ها تاكى وچند شكوه كنيم
عمرمادرگله گذشت، كس نخوردتكان مپرس

 

دبيرهرات باستان ١٣٩٣