آرشیف

2014-12-28

مـــــــــــــــــــــــــــــــادر

عشق تو چراغ زندگانیست
لطف تو پیام جاویدانیست
هر کی که دعا ز تو بیگرد 
خوشبخت امور زنده گانیست

لالایی گرم نیمه شب هات 
سرمایه فرزند' در جوانیست
لطف و شفقت تومادر! 
یک قوت قلب در ناتوانیست 

خوشبختی اولاد تو یی تو 
سرمشق هر کتاب تویی تو
راهنماه نوزاد تویی تو 
هرحرف تو تحفه گرانیست 

غنچه گل نایاب توی تو 
جواهر کم یاب توی تو 
پناگاه اولاد توی تو 
مهرتو یک گنج شایگانیست

س (نایاب ) 
۱۱.۰۵ ۲۰۱۲