آرشیف

2014-12-26

سناتور معاون احمد

مـــــــــــــــــردم متدین و بادیانت ولایت غور!

پیام معاون احمد خان به مردم ولایت غور