آرشیف

2014-12-27

mhadad

مــــــــــــاضی

محو حسن روی زیبایت شدم
عاشق اندر چشم شهلایت شدم

تا رسم در ساحلِ آغوش گرم
بی مهابا غرق دریایت شدم

تاکه تو دورم ناندازی زخود
بندِ زلفِ مِهر افزایت شدم

زندگی ماضی بُوَد،برمن چون
آن زمان ها حلقه در پایت شدم

دیرگاه است بی سبب لب بسته ئی
در عوض من بانگ وآوایت شدم

جمله گفتارت دروغ بود لیک من
سخت اسیر لاف بی جایت شدم

یاد آور روزهای جهل خــویش
کور خود گشتم و بینایت شدم

تا بکی دوری گزینی ای صنم!
گوشۀ چشمی، که شیدایت شدم

مسعود حداد
1سپتامبر 2014