آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

مـــــــــادر

ای  ما در عزیز، بنا زم  حیا ی   تو
صد مر حبا، به جوهره ِ با صفای تو

کی میشود ادا  ،به الفاظ  این و آن
تفسیر آیتِ  که ستوده     خدای    تو

بحر عنایتَ که هیچش کرانه نیست
بعداز خدا ،توباشی ولطف وعطای تو

خلد برین که شوکت آن بیحساب بود
با    شد   کلید  خلد برین  زیرِ پای تو

توفان واژ ه ها همه بر باد می رود
تا  بشکند  سخن سرِ ز لفش برای تو

بیچاره عندلیب که ازدست میرود
از حسرت نداشتن ِ خا  ک پای تو