آرشیف

2016-6-20

محمد دین محبت انوری

مـــــــزه افــطـــــــــار

مردم ما هرسال یک قاری قرآن را بخاطر ادای نماز تراویح وختم قرآن شریف به مسجد دعوت میکنند وازطریف ریاست حج واوقاف اورا به مسجد می آورند.
سالهای گذشته قاری ظاهر برای ما نماز تراویح را میخواند قاری ظاهر مرد با صدای گیرا ودلنشین وقوی وبود اما بعضی اوقات در وقت ادای نماز حواسش بیجای میشد واشتباه میکرد او درقراعت قرآن متین واستواربود.
امسال مردم قاری صالح محمد را دعوت کردند ونماز تراویح را او میدهد قاری صالح مرد خوش اخلاق وحلیم است که با صدای دلنشین وقراعت که دارد گوش هارا نوازش می دهد. شنیدن قراعت قرآن از هنجره وی خوش آیند ولذت بخش است او خیلی روان وآسان تلاوت میکند وهیچ گاهی در قراعت قرآن اشتباه نکرده  وسکتگی ندارد.درادای نماز تروایح با عزم وقوی است واگر در یک شب 5 جز قرآن را هم تلاوت کند برایش عادی است وتوان آنرا دارد. حالا که رمضان در نیمه خود نزدیک شده است قاری صالح محمد هر شب دوسوره قرآن را در نماز تراویح تلاوت میکند ودر مدت یکساعت وپانزده دقیقه نماز را ختم میکند.مرد م ما نماز تروایح در مسجد جامع جدید که سال گذشته اعمارشده است ادا میکننددرو قت نماز تراویح در مسجد دونیم صف مردم استاد هستند که هردرصف درحدود سی نفر گنجایش دارد.قاری ختم قرآن را به مدت پانزده روز به پایان میرساند وهرشب یک نفر قاری به صرف طعام به خانه خود دعوت میکند که حتی تا آخر برای همه نوبت نمیرسد وبعداز ختم نماز تراویح کسانیکه موتر دارند داوطلبانه قاری را به خان اش میرسانند ودر شب آخر ختم قرآن  مردم  قاری قرآن  را با تحایف نقدی وجنسی تقدیر میکنند و با آوردن غذاها وشیرینی باب ختم قرآن را تجلیل میکنند واین کار هرساله بطور معمول صورت میگیرد.
مردم مسجد فامیل های  میدان هوای علاقه ودلچسپی خاصی برای ادای نماز درجماعت دارند.آنها بین خود اتفاق واتحاد همیشگی دارند ودرکارهای خیر وحشر سهم فعال میگیرند امسال که کانال سیاه سنگ توسط سیلاب تخریب شده بود بیشترین سهم درکار پاک کاری کانال را مردم میدان هوای داشت.
ازشروع ماه مبارک رمضان سفره افطاری هرشام در صحن مسجد هموار است وهر نماز گذار به اندازه توان غذای افطاری را به سر سفره می آورد وبین هم تقسیم کرده افطار میکنند. عمومآ غذاهای که برای افطار آورده میشوند عبارت اند از: خرما، چای ،بولانی،آش،کلچه، پتیر، نان روغنی،شیر،شکر،میوه،برنج،گوشت وغیره میباشد که سفره افطاری به گونه بی مانند رنگین میسازد دروقت افطار مردم با مهر ومحبت واخلاق اسلامی غذاهارا برای همدیگر میدهند وبا آذان موذن مسجد افطار میکنند. اطفال هم با آوردن چای وغذا در مسجد خوشحال به نظر میرسند ودر اطراف روزه داران منتظر هستند تا افطاری خلاص شود وباقیمانده غذاها را جمع کرده ونوش جان نمایند البته اطفال کوچک که روزه ندارند ولی اطفالیکه روزه دارند در صف روزه داران سر سفر هنشسته اند.من در چهره اطفال خوشی واحساسی عجیبی دیدم آنها هم در رمضان  خود جوش شادی ومسرت نا خد آگاه دارند برایم جمع شدن ومودب نشستن  اطفال کوچک بدون هدایت  بزرگان عجیب معلوم میشود ودر چشمان شان نوری ازعشق ،صمیمت ومحبت کودکانه میبینم. من این مهرومحبت اسلامی را در دل مردم  پایدار میخواهم وهمیشه آرزو دارم که مردم دور یک سفره باهم جمع شوند ودرتمام کارها هم دل وهم زبان باشند.
اما باید گفت که مزه لقمه افطاری در تمام سال هم پیدا نمیشود به برکت ماه رمضان عین افطار غذاها آنقدر لذیذ میشود که گوی در طول سال چنین غذای مزه دار نخورده باشیم. حکمت وکیفیت روزه چیزی دیگری است که خداوند برای انسان مومن بخشیده است.
در ختم ماه مبارک رمضان مردم نماز عید را  تقریبآ ساعت 8 صبح در مسجد ادا کرده وباهم مصافحه وبغل کشی نموده اینطور عید رابرای همدیگر تبریک میگویند وخواستار قبول طاعات وعبادت همدیگر میشوند.بدین ترتیب ماه بخشش گناهان ماه صیام به پایان میرسد مردم ما از قدیم این رسم  اسلامی را ازدل وجان دوست داشته  وپابند آن میباشند ودر ماه مبارک رمضان از دل هر مرد مسلمان صله رحم،بخشش وکمک به مساکین جوش میزند.
این هم عکس های ازوقت افطاردرمسجد میدان هوای
 

مزه افطار

مزه افطار

مزه افطار

 محمددین محبت انوری
پایان
فیروز کوه
30جوزا 1395