آرشیف

2014-12-12

اخترمحمد اخگر

مــــــرغاب

ای آشنا! بیا که زمــــــرغاب گویمت
زان دره های مقبــــــول پرآب گویمت
 
ازکوهساروجنگل وازچشمه هـــای وی
ازآبشار(شمک) و(سرگرداب) گویمت
 
وه !که زیباست غـرش دریـای مست آن
ازکبک ومــاهـــی و عقّـــاب گویمــت
 
(شاه وعـــروس) بنگرودریا وموج هـا
واز جنگجال سایه وآفـتــــاب گــــویمـت
 
(سالدیز) کشمیراست وچه زیباست(جیه)وی
وازانس پاک گلشــــــن ومهتاب گــــویمت
 
(وعظ) است چون عروس،بسی آراستـــه
وازمسکن (خلیل)ودل بیتاب گــــــویمــت
 
ازشهر قصه  ورویا چـــــــــــه بشنـــوی؟
ازخانه طبــیعت  و اسباب گــــــــــــویمت
 
اخترمحمداخگر
29حمل1391