آرشیف

2015-1-14

شرف شرف

مــــــردم غـــــــــور و فــرهـنـــگ انتخابات

 
 
بنام خداوند جان وخرد
کزین اندیشه بهتر بر نگذرد

مردم غور وفرهنگ انتخابات:
ولایت کوهستانی غور که در جریان حکومت های گذشته از بی مهری مقامات حکومت مرکزی بر خوردار بوده است ودلیل این حرف مرا کسانی که در طول وعرض جغرافیائی این جغرافیه  فراموش شده سفر نموده باشند به خوبی مشاهده نموده اند که بر کوی وبرزن این ولایت فقر اقتصادی وفقر فرهنگی  بیداد می کند که درین دهه تحول ودموکراسی وفرصت پیش آمده وسخاوت های بی شما خارجیان کوچکترین دست آوردی  که اقتصاد وفرهنگ مردم را متحول ساخته باشد وجود ندارد طور مثال اگر مردم غور یک کمی مورد بی مهری طبیعت قراربگیرند همه از گرسنگی مهاجر ودر بدر می شوند زمینه های کاریابی نهادینه نشده است وهم چنان در زمینه رشد فرهنگ مردم تحولی به میان نیامده است وهنوز هم مردم غور به چنگال قوماندانان محترم جهادی واربابان چالاک اسیر اند وهنوز هم کسی نمی تواند حرفش را به گوید وهنوز کسی نمی تواند بدون اراده قوماندان محل آزادانه به پای صندوق رای برود هنوز هم کسی نمی تواند حقش را از زور مند بگیرد طور مثال همین چندروز پیش کندم سهم یک منطقه توسط یکی از زور مندان محل در مرکز چغچران به مبلغ 35لک افغانی به فروش رسید ومردم حتی دم نزدند در صورتیکه در همان منطقه همین امروز 5کیلوگندم به 230افغانی خرید وفروش می شود وهر که فهمید کدام منطقه است  جایزه دارد .
ودر جریان این 12 سال طلائی اگر کسی مکتب خوانده چندان به محراق توجه قرارندارد وبه حاشیه رانده شده است وآن عده تحصیل گردگان دوران قبل از حکومت کرزائی اکثریت شان یا در خارج اند ویا در ولایات های دیگر روزگار می گذرانند وبرین حال اسف بار غور اشک حسرت می ریزانند .
ومن بیش ازان مقدمه را طویل نمی نمایم تا باعث ملالت خاطر خواننده مطلبم نگردم واصل هدف من ازین نوشته فرهنگ انتخابات در غور است وکوشش می نمایم زاویه های تاریک این جریان را در ولایت غور آفتابی نمایم .
 
فرهنگ استعمال رای  در غور :
مردم غور مانند سایر افراد این کشور انتخابات دودوره ریاست جمهوری آقای کرزی وانتخابات پارلمان وشورهای ولایتی را تجربه نموده اند واین بار با کوله باری از تجربه های تلخ وشیرین به پای انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی که قرار است به تاریخ 16حمل سال 1393 دایر گردد نشسته اند تا دران روز موعود رای اصلی وجعلی خویش را استعمال نمایند ودر ولایت غور رسم است که غیراز سایت های مرکز چغچران زنان به مراکز رای دهی حاضر نمی شوند واگر در بعضی سایت های اطراف شهر حاضر شوند بسیار کم وبه شمار انگشتان می رسد وعموما کار تهای زنان از جانب مردان وقوماندان  به نفع کاندید مورد نظر شان استعمال می شود وحضور مردان هم در بسیاری مناطق چشم گیر نمی باشد در بسیاری سایت ها مردم یا پی کار می روند ویک لحظ کار را غنیمت می دانند و یا کار تهای شان توسط زور مندان  زور مندان از قبل جمع آوری شده واستعمال می شود واین است فرهنگ استعمال رای در غور که مثل من ده ها نفر این جریانات را به چشم سر دیده است .
وانتخابات 16حمل 1393 که 48 روز به برگزاری آن باقی مانده است به قول دولت تمام تدابیر را برای بر گزاری انتخابات شفاف اتخاذ نموده است وهنوز که موافقت نامه امنیتی امضا نشده وکشور در هاله ای از احتمالات قراردارد ونا امنی به طور روز افزونی در کشور وسعت پیدا می نمایدامید که انتخابات بر گزار شود وزمینه صلح آمیز انتقال قدرت مهیا گردد .
 
 دست آورد انتخابات سال های گذشته برای مردم غور :
مردم غور از فرصت های دو دور قبلی آقای کرزی بصورت احسن نتوانستند استفاده نمایند در دور اول بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستات در ولایت غور  کمپاین یونس قانونی وحامد کرزای بسیار گرم بود که در نتیجه اکثریت رای از قانونی بود وکرزی نفر دوم در رای بودومردم غور هنوز تجارب انتخابات را نداشتند ونتوانستند ازین فرصت به نفع خود استفاده نمایند .
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که حامد کرزی برای بار دوم به کرسی ریاست جمهوری افغانستان نشست  کمپاین اقای کرزی وداکتر عبدالله در غور  بسیار گرم بود و در راس کمپاین داکتر عبدالله مولوی دین محمد قرارداشت ودر راس کمپاین اقای کرزی جناب مودودی قرارداشت که به اثر سوء مدیریت تیم داکتر صاحب عبدالله وبه اثر یک توطیه نا جوان مردانه یک عده اوباش را  به فریفته وبا چوب وچماق بر سر راه کریم خلیلی که برای ابراز دیگاه های تیم کرزی وارد غور شد ه بود سوق دادند ودر موقیعت استدیوم که آن زمان دشت مسطح بود عدهای کثیری از هواداران کرزی به استقبال نشسته بودند واین گروه اوباش به جمع  طرفداران کرزی پیوستند  وشعار های مرگ بر خلیلی را سر دادند که در نتیجه آقای خلیلی با دل پر از عقده بدون این که پای در میدان چغچران به گزارد به کابل برگشت که این عمل واقعا نا جوان مردانه وبزدالانه بود که اقای کرزی وخلیلی ازین عمل مذبوحانه عقده بر دل گرفتند
ودردور دوم حکومت خویش  آقای کرزی هیچ بودجه  برای پروژه های عمرانی مثل سرک وبرق ومراکز تعلیمی به غور در نظر نگرفت وغور از چشم مقامات دولتی افتید .زیرا درین دور مردم غور زیاد تر رای شان را به نفع عبدالله که بازنده بود استعمال نموده بودند .ویک بار دیگر مردم غور قربانی اهداف شخصی یک مشت استفاده جو, فرصت طلب و مغرض شدند .
 
آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 در غور :
انتخابات سال 1393 ریاست جمهوری در راه است وکا رزار کمپاین ها ی کاندیدان روز به روز گرم می شود سره از ناسره تفکیک می گردد ومن درین قسمت  نوشته ام دانستنی هایم را که خود شاهد وبه عینین دیده ویا شنیده ام بدون جانب داری از احمد ومحمود سخن چند می نویسم تا همه گان که مایل این افسانه اند بر خوانند وآگاه شوند  .
دولت مرکزی لویه جرگه مشورتی برای تائید ویا رد موافقت نامه امنیتی در کابل دعوت نمود  وعده ای از بزرگان وموی سفیدان که اکثریت شان قوماندانان واربابان بودند به این مجمع دعوت شدند ونمی دانم چند نفر بودند وروی چه معیاری تعین شده بودند وزمانی که این تیم چپنکی به آن مجلس مشورتی دعوت شدند با نظرات سازنده ورهنمودی خویش منحیث گل های سرسبد غور کار موافقت نامه را یک سره نمودند  وهمه از دل جان مایل امضای موفقت نامه با امریکا شدند وبعد از ختم لویه جرگه به دسته های سمتی وقومی تقسیم شدند ومدت یک ماه با متحمل شدن یک عالم زحمت وعرق ریزی که آبروریزی را در پی داشت دروازه های تمام کاندیدان غیر از احمد غنی که ایشان را نه پذیرفت دق الباب نمودند ومنحیث نماینده های مردم  غور به آن آستان های مقدس وپول بوی کاندیدان فیشنی عرض ارادت نموده وجبین سائیدند وبه تضرع از کاندیان خواستند که حالا گوشه چشمی ولطفی به حق شان به کنند ومشت پولی اگر چه کم هم باشد به ایشان بدهند زیرا این ها به کاندیدان وانمود کردند که در زیر هر چپن یک بانک رای است ودیگر هیچ ضرور نیست که از سایر ولایات رای بیاورند و قرار معلوم بیشترین لطف را استاد اعطا به حق ایشان نمود ومبلغ پنج لک افغانی به ایشان داد وسایر کاندیدان هم ایشان را نا امید نگذاشته وبه لقمه ایشان را به نواختند ودران زمان یکی از فعالین جامعه مدنی مضمونی تحت عنوان ( بزرگان غور پشت دروازه کاندیدان ) نوشت وبه سایت جام نشر نمود که الحق وجیبه خویش را در مقابل حفظ آبروی مردم غور ادا نمود ودر حاشیه این مطلب یکی از فرهیخته گان دانشمند غور که زمانی بر کرسی ولایت غور تکیه زده بود وبعد از مدتی از ناهنجاری های نظام به ستوه آمد وبه خارجه رفت به این دغدغه موی سفیدان چپنکی غور که از حرص زیاد به  بابه رمزی دیوانه  یکی از شخصیت های پول پرست سریال شمیم عشق شباهت داشتند چنین نوشت که من از آرشیف سایت جام آن را کاپی نمودم: (آقای حکیمی راست میگوید.در استانه بر گزاری جرگه مشورتی وبعد از آن دو سه مرتبه به کابل تماس داشتم .اطلاعات که میدادند این بود که عنان اراده افراد انتخابی حکومت من حیث نماینده مردم غور بدست یک کاکا بوده که ایشان را به نوبت به دروازۀ هر کاندید تعین نرخ میکرده …منتها همه مأیوس بودند که کاندید ها تا هنوز چیزی در چنته شان نیست تنها آقای قیوم کرزی کمی جوانی مکیند.خوب هرکس حق دارد در برابر بها وارزش که دارد از متقاضی امتیاز بگیرد. اما اگر کسی به سراغ متنفذین آمد ارزش بیشتر است واگر خود شان خودرا از طریق دلال های حرفه ای به حراج بگذارید طبعا ارزش پایان است لذا بهتر است وطنداران ما از دو کار پر هیز کنند اول از داشتتن ارباب ودلال در کابل ودوم از رفتن قبل الوقت بدون مطالبه به دفتر کاندیدان.اگر از شما در خواست ملاقات ومشوره شود کار نیکوست والا خیلی ارزان وارد بازار پر مکر سیاست شده اید.) این مطلب مانند پتکی بر فرق شان فرود آمد واز خجالت آب شدند وخایف وخاسر از مدینه فاضله کاندیدان به امید وعده سر خرمن وشروع کمپاین ها به غور آمدند واین جا بود که هر قوم وطایفه خواست که از یک کاندید نمایندگی کند وامروز که من این مطلب را می نویسم صف بندی اقوام وشخصیت های غوری در ستاد های انتخاباتی کاندیدان قرار ذیل است :
اول : اولین دفتر که فعالیت را در غور اغاز نمود ستاد انتخاباتی عبدالرحیم وردک بود که به تمام ولسوالی ها نماینده فرستاد ودرین کمپاین خان محمد قانونی از قوم یارفولاد واستاد گل حضرت خان از قوم وردک در راس قراردارند .
دوم : دومین کاندیدی که در غور دفتر گشود اشرف غنی احمد زای بود که در ستاد آن  جنرال احمدرحیمی از قوم ولی چارسده , حاجی احمد خان شویج از قوم یارفولاد , ملا حسین خادم از قوم مرغاب , رئیس اعطا محمد از قوم تایمینی دولت یار وشخصی بنام جامع که ندانم از کدام خیل وخسک است حضور دارند .
ستاد دوم آقای احمد زی توسط شخصی بنام صالح محمد شیرزی ایجاد شد ومن چند روز دیدم که چند موتر بی نمبر پلت ویشی به دروازه دفتر شان تجمع داشتند وبعد آن نماینده ای از کابل آمد وستاد را مربوط جنرال احمد نمود ودروازه شیرزی بسته شد وفعلا که این یاد داشت را می نویسم جنرال احمد وشیرزی هردو به کابل اند وبه خا طر مستحق بودن دعوی حقوقی دارند واسامی ملا  جامع را که بیش از یک ماه نان ونمک احمد زای را خورد در مسجد جامع شهدا کنار مولوی دین محمد دیدمش که از یکی پرسیدم که این چه معنی دارد آن یار به من گفت که اقای جامع بعد آمدن مولوی صاحب بار وبستره خویش را بسته نموده وفتوا به نا روا بودن رفقایش داده و به ستاد عبدالله عبدالله پیوسته است .
نکته جالب که در روز افتتاح رسمی ستاد داکتر صاحب احمد زی درمسجد جامع شهدا دیدم این بود که هر کس با کفش هایش بالای فرش های مسجد نشسته بودن وبر علاوه به محضر علمای حاضر درمجلس ساز وسرود نواختند وچک چک ها نمودن که  این عمل در چنین مکان مقدس در غور بی پیشینه بود  .ویک موضوع دیگر را که لازم به یاد آوری میدانم که در تمام ستاد های انتخاباتی حضور مولوی صاحبان ,قوماندانان جهادی بسیار پررنگ است از تحصیل کردگان , روشن فکران ؛ استادان وجوانان خبری واثری نمی باشد .
سوم : سومین دفتری که در چغچران آغاز به فعالیت نمود ستاد انتخاباتی استاد سیاف بود که توسط جناب رضا زاده وکیل مردم غور در پارلمان گرفته شده وفعلا  توسط مولوی محمد عدیم از وابسته گانش رهبری می شود ودر رکاب ایشان جناب مولوی رمضان وکیل شورای ولایتی , وجناب مولوی عصمت الله ندیم رئیس شورای علمای غور ونادر خان از قوم خان زاده پهلو سنگ قراردارد که هرکدام روی هدفی درین ستاد حضور دارند .وچند روز قبل شنیدم که درین کمپاین بعضی شکر رنجی ها صورت گرفته وبعضی ارادت مندان چپن بر شانه انداخته وبه ستاد داکتر صاحب عبد الله به آب حیات رسیدند .
از جمله ابتکارات که مسئولین این ستاد انجام دادند این بود که عده از علمااز هر قوم وتبار را جمع نموده به هرکدام شان 2500افغانی پول نقد ویک قسم جانانه به ایشان دادند تا به ستاد استاد سیاف وفادار باقی به مانند .
بتاریخ 18دلو در نزدیکی های این ستاد بم کنار جاده جا سازی شده بود پیش از انفجار کشف وخنثی شد که علت آن معلوم نبود که شخصیت های ستاد مورد هدف بودند ویا عمل تبه کارانه بوده است .
چهارم : ستاد دیگری که فعالیت اش را در شهر چغچران آغاز نمود مربوط گل آقا شیرزی مشهور به بیلدوزر است که درین کمپاین از قوم مهری تجاران , بلدوزر کاران , گریدر کاران فعالیت دارند که چند روز قبل این هموطنان زحمت کش در داخل دفتر بگو مگو نمودند وهرچه پیاله وقاب وچاینک بود بر سر یک دیگر زند وما که در نزدیکی ها بودیم فرارنموده تا خدای ناخواسته نا خورده ونا برده زیر تایر بیلدوزر نه شویم .
پنجم : از سایر کاندیدان معزز سر وصدای نشنیدم که به ناگاه در یکی از روز های سر د وآفتابی چله خوردک از آسمان غور الگوی  زور گوئی بر زمین غور نازل شد واین یار دیرینه ما کسی نبود جز مولوی صاحب دین محمد مرغابی که با ورود ایشان شهر ارام به شور آمد در حین روز توسط عده ای افراد تمام عکس های کاندیدان از در ودیوار شهر کنده شد وبه عوض عکس های داکتر صاحب عبدالله نصب شد وحتی یک عکس بزرگ استاد سیاف که بر بیلبرد شهرداری چغچران نصب شده بود پاره شده وبه دور انداخته شد .
ناگفته نماند که با حضور جناب ایشان خوف ووحشت سال های قدرت مرغابی ها زنده شد بسیاری کسانی که آن خاطرات را در خاطر داشتند شب دروازه های خود را محکم بستند تا مبادا یاری از راه رسد وداروندار شان را به یغما برد واز سوی دیگر بسیاری از هموطنان را به عینین دیدم که نگرانی خویش را ابراز می نمودند از جنایت های خون باری که توسط یاران هم سنگر مولوی صاحب عظیمی صورت گرفته بود مانند : قتل بی رحمانه داکتران ورلد ویژن در کوتل بیجی ,قتل وحشیانه افسران ترافیک غور ,قتل مظلومانه قاضی قربان ,قتل کارمند مسلمان موسسه برک ,قتل کارمند انکشاف دهات غور یاد می نمودند .
وبه روز 28دلو در مسجد جامع شهدا ستاد انتخاباتی داکتر صاحب رسما افتتاح شد ویک بار دیگر فرش های مسجد زیر سم اشتراک کننده گان لگد مال شد وبر علاوه بر سر نان طرفداران ستاد سر وکله یک دیگر را شکستند وبی نظمی ها نمودند .
وگرفتن کمپاین داکتر صاحب عبدالله در غور توسط مولوی صاحب عظیمی یک داستان دارد که من بسیار کوتاه اشاره می نمایم :
مولوی صاحب عظیمی , به همرائی مودودی صاحب ,وفضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی  وجناب حاجی خیر محمد غفوری در کابل بعد از بحث های زیاد به توافق یک دیگر جناب فضل الحق احسان را مسئول ستاد انتخابات داکتر صاحب عبدالله در غور تعین می نمایند وبا این قول وقرار وعهد وپیمان به نزد داکتر صاحب می روند تا تصمیم خویش را مبنی بر توافق ابراز نمایند وزمانی که به حضور ایشان شرف یاب می شوند مولوی صاحب عظیمی خطاب به داکتر صاحب می گوید که برادران غور مرا به حیث مسئول ستاد شما در غور تعین نموده اند ونامی از اقای احسان به زبان نمی آورد ودران مجلس با هم ازین مکر وخدعه مولوی صاحب بگو مگو می نمایند وجناب مودودی وآقای احسان مجلس را ترک می نمایند واز فردای آن عازم غور می شوند ودر جمع هواداران خویش تعهد می نمایند که به خطر منافع غور بدون دلالی وفریب دادن مرد م به نفع داکتر عبدالله  رای خواهیم داد وبسیاری ها که احساسی داشتند این مفکوره شان را پسند نمودند وآفرین کفتند .
ویک دوروز بعد مولوی صاحب به غور آمد وشهر چغچران را غرق در هلهله نمود وبه تعقیب آن حاجی خیر محمد غفوری که سابق دنبال تجارت بود وامروز به دنیای پر مکر سیاست گام گذاشته به هر طریق ممکن به نمایندگی از داکتر عبدلله به غور می آیدودر سرک های چغچران فریاد های زنده باد عبدالله را سرداد . وبه ملاحظ سوابق حاجی خیر محمد غفوری از یک فامیل بزرگ  شخص حلیم ,   فروتن , با وقار ومهربان است .
وحرف آخر به ارتباط این ستاد این است که امان الله بیک از قوم مهری که از بزرگان ومعزیزین قوم مهری است در رکاب مولوی صاحب دین محمد حضور دارد وبه نفع داکتر صاحب عبدالله فعالیت می نماید .
ششم  :آخرین ستاد انتخاباتی که بی سر وصدا فعالیت خویش را  در چغچران آغاز نمود ستاد داکتر صاحب زلمی رسول بود گویند این کمپاین را داکتر صاحب ملک زاده وکیل مردم غور در پارلمان ومحمد داود غفاری سناتور گرفته اند وفعلا قرار آخرین اطلاعات شخصی بنام حاجی طاهر این ستاد را مدیریت می نماید وبر علاوه معصومه انوری رئیس امور زنان غور هم مسئول دفتر زنانه این ستاد است که شوهرش امان الله بیک از همراهان مولوی صاحب عظیمی است .
جالب ترین موضوع که امروز ازین ستاد شنیدم این است که یکی از رفقای پیاله ونواله من که از باشندگان ولسوالی ساغر است وبه نفع این ستاد فعالیت می نماید به من گفت که داکتر صاحب زلمی رسول به جناب ملک زاده وجناب غفاری قول داده که در صورت برنده شدن سرک چغچران هرات را از مسیر بند باین قیر می نماید وراه منار جام را مانند سد یاجوج وماجوج بسته می نماید تا احدی از اتباع کشور ازین راه لعنتی عبور نه نمایند زیرا سرک به همه اتباع کشور ارتباط دارد نه به ولسوالی ها پس بند وپیش بند .
معضله قیرشدن سرک چغچران هرات را  بسیاری های شاید شنیده باشند حکومت جاپان  حاضر بود مبلغ 200میلیون دالر برای قیر سرک از مسیر منار جام هزینه نماید که با کمال تاسف این دو وکیل صاحب محترم باعث کنسل شدن این پروژه شدند وحتی عده از اوباش در شهر چغچران به شکل مرموزی موتر سفیر جاپان را که برای افتتاح پروژه به غور آمده بود سنگ باران نمودند وزمانی سفیر جاپان گفت که من این موضوع را به حکومت جاپان نگفته ام زیرا تمام کمک های خود را به غورقطع می نمایند  .
وراست ودروغ بودن این موضوع را عده از بزرگان شورای شهر در خانه وکیل داود برایش گفتند که وکیل صاحب انکار نکرد وبر علاوه افتخار هم کرد وزمانی که عده ای از بزرگان غور نزد رئیس جمهور شرف یاب شدند ودران آستان مقدس از بی مهری کرزی صاحب گلایه نمودن کرزی صاحب در جواب گفت ( خدا وکلای شما را انصاف بدهد که حکومت جاپان را از سخاوت پیشمان کردند )وحا لا که من این سطر های ناموزون را می نویسم نه ماس است ونه تاس وحالا تمام مردم را برق می گیرد ما مردم غو را الکین کهنه وموتر چکله در سرک خرابه  می گیرد ودل مان را به شور می آورد .
ومن منحیث باشنده ای غور دعا می کنم که خدا زلمی رسول را پیروز نماید تا به این وعده خود وفا نماید وسرک بند باین را قیر نماید زیرا آن مسیر هم از غور است وهر جای غور وطن ماست چه پس بند وچه پیش بند وکور شود چشمی که پیشرفت وطن خویش را تحمل نکند والهی هرکس که تفرقه پس بند وپیش بند را به خاطر اهداف شخصی اش دامن می زند به مرض  دشلمه ونبات گرفتار شود
وسخنان آخر نوشته  ام این است که شاید بسیار حرف های دیگری هم درین گیر ودار کمپاین ها جود داشته ولی من قاصر خبر نبوده ام لذا از خواننده های با فرهنگ خواهش مندم که  نظریات  ومعلومات خویش را به نگارند تا یادداشت های من مکمل شود ومن به جمع آوری این یادداشت ها ادامه میدهم تا  قسمت دوم این یاد داشت ها را درختم انتخابات 1393 به نشر برسانم واز مجری زحمت کش سایت جام خواهش مندم که این نوشته ام را نشر نماید .  وپیام این نوشته من این است که تمام غوری ها یگ دیگر را تحمل و به یگدیگر احترام نمایند پای  تمام کاندیدان  را با بانک های پول شان به غور به کشانند   وازیشان به خاطر خدمت به غور تعهد بگیرند ومرد کسی است که رای مردم را شکار نماید  .و ما علینا الاالبلاغ
 
شرف باشنده شهر چغچران
30دلو 1392