آرشیف

2016-6-13

گل رحمان فراز

مـــــادر، روز ات خجسته بــــــاد!

روز مادر را بهانه می کنم و به تمام مادران که بیرق مهر شان در بر سر اولاد های شان بر افراشته است سلامی بزنم، درودی بفرستم، خجسته بادی عرض نمایم و از بابت آنهمه رنج، مشقت، شب بیداری، روز خستگی و غم زادگی که از طرف اولاد ها برایشان پیش آمده است معذرت خواهی کنم و از خاطر هر لطف شان در قبال تربیه، پرورش، تعظیم و عاطفه دهی صمیمانه تشکری و سپاس مندی نمایم.
مادران عزیز و عزت مآب! می دانیم که به هیچ وجه توانایی جبران آن همه زحمت شما را در قبال خود مان از گهواره شروع تا مرحله جوانی و بلوغ نداریم و حتی اگر بخواهیم آن همه زحمات را باز دهیم، نمی توانیم و نسبت به این وعده و تصمیم عاجز و خلاف کار می مانیم.
پس، ببخشید زحمات را که برای آدم شدن ما اولاد ها کشیدید و ببخشید همان زحمات را که ما را با حضور سبز تان به زندگی کردن امید وار ساختی و نمی توانیم هیچ کاری و هیچ لطفی در قبال داشته باشیم. با حضور ما، دنیا برایتان دیگر محل لذت نه بلکه ذلت بوده است اما اینکه ذلت را با لذت ترجیح داده اید، خدا کم تان نکند و سایه لطف تان را خدا هیچ وقت از سر ما کاهش ندهد.
حالا ورود به بهشت هم مدیون رضایت توست و از برکت قدوم مبارک ات، صاحب بهشت می شویم پس بدان در برابر هر خواری و ذلت دنیوی خداوند برای تان پاداش لذت و رفاه دایمی که غیر فابل انقضا است در نظر گرفته است و ما هم مشکور این شکر هستیم و در سایه تو خود را بالنده می دانیم. 
بار دیگر، این روز استثنایی و میمون را برای کلیه مادران جهان خجسته باد عرض می دارم و از خداوند برای شان صحتمندی وجود، آسودگی زندگی، طول عمر و اولاد صالح تمنا دارم.

با مهر 
گل رحمان فراز