آرشیف

2015-1-14

صلاح الدین عزیزی

مــــردم چــــــــه میگویند ؟ جان برادر

 
♣موسسه ورد ویژن در هر ماه برای مادران حامله وشیر ده یک خورد کم سه کیلو برنج میدهد که در هر روز یک خورد سهمیه است یکماه خو 30 روز است  یکروز دیگر چه میشود؟
 جان برادر: 29 روز پی هم خوردن یکروز  استراحت  لازم دارد تا  هضم شود.
♣ کلید دارن  شهر با پاشید ن چند موتر ریگ  سرک ها را لب سرین زدند ورفتند ؟
جان برادر :  تشویش نکن  بعد از این همه کارهای  یک باره مصرف میشود .  .
♣انکشاف متوازن وباسازی از بند باین تیر شده میتواند؟
جان برادر : خوده بکار های کلان  نخارن ورنه گوشت چپاتی میشه .
♣قمیت نان وگوشت صرفیه برق به یک دندان مانده  جرئت پا ئین شدن را ندارند .
جان برادر: سال بزکشی است بگدار هرکه دلش میخواهد بز را به دایره حلال برساند وقت کم است  .
♣ رسانه های  دولتی  از محفل رسمی از باز سازی غور دلها را امید واروچشمها را کور نمودند  چه شد ؟
جان برادر : نگفتند که میکنم  بلکه گفتند در در ازنا ی تاریخ  پلان داریم .
♣ موسسه  یونسف خبر دادکه برای اسیب دیدگان  سیلاب های ولسوالی پسابند  13 عدد بشکه  پلاستکی  مسا عدت میکند .
جان برادر :  واه واه  کمر خوده شکست  ای حا تم  طا ئی 
♣ تیم  بازسازی ولایتی  به یکی  از نهادهای تعلیمی مسا عدت کمپیوتر نمود که با سنگ باران بد رقه شدند.
جان برادر شوله ته  بخور پرده ته بکن  طاقت نیکی ندارد بدی مکن
♣بعضی  از روسای که  موتر دولتی دارند  حین سفر  عوض آنکه موتر را به استفاده اداره قرار دهد  به اعضای فامیل خود تحفه مدهد.
جان برادر : غم مخور که دنیا دوروز ه ، بنشین و تماشاکن  .