آرشیف

2015-1-9

محمداسماعیل حقانی

مــــا ز قــــرآن دور مـــانــديـــم اي دريــــغ

چيست قرآن
چيست قرآن؟ گفته پروردگار
معجز پيغمبر والاتبار
چيست قرآن زمزم جوشان عشق
رمز هستي راز خلقت جان عشق
چيست قرآن آفتاب زندگي
دفتر انديشه پايندگي
چيست قرآن مشعل راه نجات
چشمه آب حيات
رهنماي متقين است اين کتاب
مونس اهل يقين است اين کتاب
اين کتاب از راستي دم مي زند
بانگ حق جويي در عالم ميزند
مي نمايد راه خير از راه شر
چون بود روشنگر راه بشر
سينه ها را پر زايمان مي کند
گوهر دل را درخشان مي کند
رهنمون سازد به راه مستقيم
راه پاکان راه مردان سليم
تا که راه ازچاه گرددآشکار
نکته ها گويد به ما پروردگار
مي دهد از سعي و کوشش اين ندا
ليس للانسان الا ما سعي
ما زقرآن دور مانديم اي دريغ
بي سبب مهجور مانديم اي دريغ
حکم آن را پشت سر انداخته ايم
بر هواي نفس خود پرداختيم
زينت هر خانه و کاشانه شد
سوره ياسين و الرحمن و نور
نقل قبرستان شد و اهل قبور
آن که هيچش بهره از قرآن نبود
بر مزارش خواندن قرآن چه سود؟
تا دوباره ره به دين پيدا کنيم
شيوه اهل يقين پيدا کنيم
گفت پيغمبر به آواي بلند
مسلمين را اين سخن از روي پند
سنت و قرآن دو ثقل اکبرند
چون که اين دو ياور يکديگرند
با دو بال سنت و قرآن شود
مرغ دل تا سوي حق پران شود
زينت قرآن بود صوت حسن
تا نشيند بر دل هر مرد و زن
ليک کافي نيست تنها خواندنش
تو سن معني بيايد راندنش
حق قرآن در عمل کوشيدن است
جامعه تقوا به تن پوشيدن است

تهیه وترتیب محمد اسماعیل حقانی