آرشیف

2015-5-11

صالحه وهاب واصل

مــــادر مـــــــــن

مــادر شــــوم فــــدای دل بـیـقــــرار تـــــو
قـربــــان آن دو دیــــدۀ در انتـظــــــار تــو

ای آنکـه دل به غصه و غم دادی عمر هـا
قـربـــــان قـلب غــــم زده و داغـــدار تـــو

ای کوه طاقت، ای که تــویی بیکران عشق
نازم بـه شـــأن و شکوت و نـام و وقـار تـو

سر می نهد ز ضعف بـه پای تـو بی ستون
کز صبر می رسـد بـــه فلک اقتــــدار تـــو

بیداری ها کشیده یی هــر شب بــرای من
میرم بـــه چشم خسـتۀ شب زنــده دار تـــو

بالم بخود کـــه سایـــۀ تـو هست بــر سـرم
رگ رگ پــُرم ز خـونِ پُـــر از اعتبـار تـو

خـاکت شــوم کــه هـــر نفس هنگام دیــدنم
بـاریـــده اشـک، چشــم نم و اشـکبــــار تــو

«واهِب» کنون که خود شده مادر کند امید
تــا همچـو کـــودکـی بنشینـــد کنــــار تـــو

01-05-2015
صالحه وهاب واصل
هالند