آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

مـــعــّــلــــم

مـر حـبـا ای ا وسـتـا د ! ا ی عـا لــم نـیــکــو شـعــا ر
روز مـیــمــو نـت مـبـا رک بـر هــمـه شـهــر و د یـا ر

مـیـد هــد بـر د ل فــر وغ و جـو هــــر عـر فـا ن یقـیـن
حـرف حـرف وجـمـلـه جـمـلـه هـمـچـو دُر شـا هــوا ر

تا که سـفــتـی د ُر مـعـنـی را بـه شــــا ن ا وســتـا د
گـــرم شـــد با زا ر دا نـش زیـن چـنــیــن زٌر عــیـا ر

شـد د بـسـتا ن رشـک فــردوس بـریـن زین رنگ و بـو
چـشــــم د ل روشــن ز لطــف و شـفــقــت پــرورد گا ر

آ د م و ا د ریــس و عـیـسـی ا ز طـفــیــل کســب عــلــم
ر فـتـه ا نــد هـمـچـون مـحـــمـــد تا به عرش کــرد گـا ر

تا که فــرخـا ری سـخـن از عـلــم و دا نـش داد ســـر
ا هـــل عــر فــا ن را ربــود ه طـا قـت صبـر و قــــرا ر 

کــرد ه و صـف ا وسـتا دان را به حـسـب حـا ل شـا ن
تا که با شــد د ر جهـا ن ایـن رســـم میـمـون یا د گـا ر 
خود ز اخـلاص ویـقـیـن و صـف معـا رف کـرده انـد
مــر حـبـا بـر ا یـن ســـروده حـبــذا ایـن شـا هــکـا ر

ا ز فــــروغ اهــــل دانـــش و ز ثـنـاء ا هــــل د ل
مـیکــنـــم ا یـن مــس حـضـو ر اوسـتــا د ا نـــم نـثــا ر

هـمـچـو پـروانه بـســوز و هــمـچـو بـلـبــل مـی بـنـا ل
تا که با شــی بـر خــلا یــق تا ا بـــد آ مـــوز گـا ر 

بهــر ا وسـتـا د ا حـتــرام و بـهـــر شـا گــرد اهـتـمــا م
فـضــل حق را هـسـت دایـم بـر مـعــا ر ف ایـن شـعــا ر

 

 

استاد فـضل الحق فضل 
چـغــچــران مـیــزان 1391 هــجــری شـمـسـی

این پارچه به احتـرام سـروده ُمولانا صـاحـب فـرخـاری که در حال حاضـر نام خـدا یکـی از شـعــرای مـمـتـا ز کشـور مـحـبـوب ما بـوده و مایه افـتـخـا ر اهــل معا رف فـرهـنگ هسـتـنـد زیر عـنـوا ن معـــلــم برای استـادان کشـور عزیزم هـدیه کرده ام.