آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

مـــر ســــــوم

نـیــک و بـــد انــجــــــا دگــر مـعـلــوم نـیـســــت
فـــرق مـیــانــی ظــالـــم و مـظــلـوم نـیــســـــت

هــر کــه خـــوانـــد خـــو یـــش را آن پـادشـــاه
انـتــخـــاب عـقـــل رأی مـــــرســــوم نـیــســـت

جــنـــگ وکــشــتــــار خــــرابـی پـیـشـه اســت
کــار بـــد آنـجــــا مــگـــر مـحـکـــوم نــیـــست

آنــچــــه کـــردنــــد انــهــمـــه وحـشـیــگـــران
درس عـبـــرت زان مـیـــان مــرقــوم نـیـســت

مـــا کـــه بـیـنــیـــم آن رکـــود وفــــاجــــعـــــه
تـــرس وحــشــــت زعـــا مــلان شـوم نـیـست

ایــن جــنـــا یــات بـــار هــــــا تـکـــرار شـــــد
رهــبــــر کـــــارا در آن مــــرز بــــوم نـیـسـت

کــشــــوری غــــــارت شــــده بــــر رنـگــهـــا
بـهـــر حـفـــظ اش صـــا حـب و مـخدوم نیست

آن کــهــــن تـــاریــخ مــلــــک پـــهـــنـــــه ور
بــا چــنــیــــن شــیـــوه مــگـــر مـعـدوم نیست

تــن گـــرســنـــه جــــان بــرهــنـــه در حـراس
ایــن خـیـانـت بـر حـقـوق مردم معصوم نیست

زان ســعـــادت کـــه بـــرنــــد نـــا مــش بــمــا
بــا هـمـیــن سـان خــود مگــر مو هوم نیست

بــا شــعــــــار و در عــمــــل دیـــدیــــم هــمــه
هـــرج و مـــرج آنــجــا مـگـر مـفـهـوم نـیست

بـــرق اســــا خــلــقـــهـــا انـــــد پــیــــشــــــرو
شــرم بـــر مـــا زنـــدگـــی چـــون بـوم نـیـسـت

جون 2009