آرشیف

2015-1-8

عبد العزیز صمیم

مـــاه مبارک رمضان، مــاه باز نگـري اعمال و رفتار انسان ها است

برادران عزیز و مسلمان !
 پیرامون فضایل ماه مبارک رمضان هرچند که یاد آور گردیم باز هم  کم است ولی بطور خلاصه از فضایل این ماه پر برکت  نقاط ذیل را یاد آور میگردم ماه مبارک رمضان در واقع فرصتي براي فرد است تا با قرار گرفتن در شرايط و فضايي متفاوت از روزهاي عادي سال عملکرد خود  را بررسي کند. تاثيرات معنوي و جسماني روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان فراوان است،اولين تاثير روزه داري اين است که فرد سعي بر ترک محرمات دارد و حتي فرد قبل از ورود به ماه مبارک رمضان خود را آماده مي کند تا اعمال خود را مورد ارزيابي قرار داده و تغيير در رفتار خود به وجود آورد که مطمن هستم همه برادران مسلمان ما در افغانستان به این امر الهی مبادرت ورزیده اند . ماه مبارک رمضان ماه بازنگري اعمال و رفتار است و به دليل فضاي حاکم بر جامعه افراد ناخودآگاه از گناه دروي مي کنند و سعي بر انجام کارهاي خير و ثواب دارند که این توفیق را برا ی همه برادرانم از خداوند تمنادارم . برادران عزیز  انسان نياز به بررسي عملکرد خود در طول يک سال دارد و اين ماه بهترين زمان براي بازشناسي رفتار است باید همه سیع کنیم تا از تمام عملکرد های خود باز نگری بعمل آوریم . اين ماه تمرين خودباوري و رسيدن به عزت نفس است و نخوردن و نياشاميدن نيز  تمرين و تکراري بر تقويت اراده است. تاثير و حال و هواي معنوي ماه مبارک رمضان بنابر آمارها باعث سلامتی انسان و کاهش بسياري از جرم ها در جامعه مي شود که اين خود دليل بر دوري از گناه است.

برای همه رمضان پر از فیض و برکات ارزومندم .

بهروز باشید.