آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

مـــام دلــســــوز

به صنفی عزیزم استاد غلام حیدر یگانه

 
( یگــانــه) صبـرو نـتـوانـد ازایـن بـیـش                    تــومـرحـم نـه ز لـطـفـت بـر دل ریـش
تـمــنــا  از تـــو دارنــد ایــن حـبــیــبــان                     بــگــو در شـهــر احـــوال بـــــیـابـان
گــشــا لــب را مـزیــن کــن ســـخـــن را                    چــی دیــدی حـال واحــــوال وطــن را
بــــه اولاد وطــــن درس بــیــــامــــــــوز                    زدایــه مـــهــربـانــتـر مام دلســــــوز
زتـو حــرف بـه شـاگـرد یک کـتاب است                    اجـابــت گـــرکـنـی عـیـن کــتاب است
ســرک خـامـه سـر ورو گـرد وخـاشاک                    مــوتــر را مـیـدوانـد شخص بــیبـــاک
نــشــد بـــرق وســرک در قــرن مـا کـار                   خـامـوشــی بهتر از حرف های تکرار
بــمــا گــو تــا بــه کـــی صــبر وتــــحمل                    بـخــیـز از جـا اگـــــــر داری تــوکـــل
بــه قــول (فـایـق) اکـــنـون خار مایـــئم                    مــتــاعـــی مـفــت ایـن بـازار مایئــــم
(اعـلــم) از نــا امـیـدی گـشـتـه دل تنگ
هـمـی کـوبـد سـری خـود را بـهـرسـنگ
 
 
14/1388 سرطان
چغچران – غور