آرشیف

2015-1-10

گ.....کوثر غوری

مــردان افغانستان شیران با ایمانند نه مـداخله گر

 
سلام خواهر عزیز فرشته صدیقی!
 
نخست اینکه شرعیات را به پایان رسانیده ای تبریک میگویم
خواهر! کاپی نوشه شما که عنوانش مردان مداخله گر بود بدستم رسید که پس از خواندن و فکر درماحول گپهای شما لازم دانستم، چونکه خواهرم هستی پس جواب خواهر را خواهری بدهد.
بقول معروف جواب سنگ را سنگ اشکنک میدهد.
اول-خواهرم از دوران طفلی به شکایت پرداختی که مردان از همان وقت از زنان پیشی دارند من از روز نخست میگویم که حضرت بابا آدم از حضرت حوا پیش بود پس شما هم از دمبی ماهی گرفتید.
دوم- از پدران و برادران شکایت کردی که به لباس و چی و چنان ما، کار دارند…؟!
در جلد دوم مشکاه شریف صنف 11 خوانده باشی که پیامبر فرمود:
الرجل راع اهل بیته و هو مسئول عن رعیّته
مرد چوپان(سرپرست) اهل و بیت خوداست از آنها مسئولیت دارد که در پیشگاه خدا و خلق خدا جوابده باشد.(مشکاه شریف صفحه 320 ج2
این حق را بهترین عالم داده است و من و تو گرفته نمیتوانیم
سوم-از نامزاد شکایت کردی که برفتار و گفتار و تلفون و پیامهای ما کار دارند…؟!
خواهرم زود نالیدی دیر شفا می یابی
مگر نشنیدی که پیامبر به یکی از یارانش گفت عصای ادبت را از سر خانواده ات پایین مکن!
شوهر به اساس اینکه مرد است حق دارد که از تمام شعبه های زندگی خانمش آگاه و اورا زیر کنترل گیرد و این حق را شریعت داده و من و تو گرفته نمیتوانیم.
چهارم-گفتی در جهان پیش رفته اوضاع به این وخامت نیست…؟!
خواهرم ما را چی به جهان پیش رفته مردم!
صدمن گندم ساییده(آرد) بخانه بابا چی فایده؟
مااز خود کشور داریم بهتر است که از جنازه خود گپ بزنیم. بزرگان میگویند که 33 سال است که جنگ ادامه دارد. تو خواهر بسیار کم تجربه به نظر میرسی کشوریکه 33 سال است بلاوقفه خون حق و ناحق میریزد تو به یکدم میخواهی سیال با کشوری باشی که قرنهاست در آن جنگ نشده است؟
در ذیل همین گپ خود سخن حق را بر دهان آوردی مگر زود تفش کردی این بود(سرزمین غیرتمندان و شیران است) این را هم به شکل کنایه به زبان آوردی.
خواهرم!اگر غیرت همین شیران نمیبود اکنون من و تو درشی کرده، موهای فر زده در کوچه های مسکو با بوت های کوری باریک کرت کرت کرده راه میگشتیم.
دست کم نیم دیگر سر تو هم برهنه بود، همینکه سرت نیم پوش است از غرش شیر است.
گویند:از زور کاکاست که انگور به تاکهاست
پنجم- گفتی کسی نیست که به این مردان دیر فهم….بگوید….
خواهرم خیلی گستاخ هستی!
آیا مردو زن یکی است؟ آیا فکر وفهم مرد و زن با هم نزدیکی دارند؟ چگونه و به چه دلیل؟
آیا شب و روز یکی اند؟ میتوانی فرق این گپ را از سوره واللیل که خود در شرعیات خوانده ای دریافت نمایی.
خواهرم تو را قسم چی رقم قرآن خوانده ای که هنوز پای مرکبت  در گل مانده است؟
ششم- گفتی من لیسانس حقوق شرعیاتم. – اما تو مرد بزور و رشوت یازده را تمام کردی.
خواهرم – خیلی هوایی پرواز میکنی نامت صفت جبراییل دارد و از غرورت بوی عزازیل می آید، اگر شرعیات تو هم از روی لحاظ و پاس و خاطر نمی بود شرعیات تو واقعآ شرعیات می بود! مانند کوزه خالی به وزش باد سرو صدا نمیکردی از شرعیات صحبت میکردی نه چتیات.
هفتم – گفتی:  اگر یک نگاه گرم بکنم تو مرد اسلام را میگذاری………) خواهرم حاجت به نگاه گرم و سرد تو ندارد. مگر در مشکات شریف جلد دوم آن به صنف 11 شرعیات نخواندی که پیامبر گفت زن هنگامیکه روی می آورد بصورت شیطان است و اگر پشت می آورد بصورت شیطان است. (مشکات صحفه 268 جلد 2 روایت از مسلم )
زن همه آن عورت است هنگامیکه بیرون میگردد شیطان او را برای وسوسه مردم بدقت می نگرد. مشکات صحفه 269 ج 2 به روایت ترمذی.
خواهرم رفت و آمد زن مانند شیطان وسوسه انگیز است و شیطان برفتارش متوجه است از آن متوجه بودن شیطان مردم بوسوسه می افتند پس در بیراهه انداختن مردان به نگاه گرم و سرد تو چی حاجت؟
هشتم- با اطمینان گفتی: من لیسانس شرعیاتم و من هم مجددآ تبریک میگویم ازاینکه شرعیات خواندی و مدافع شرعیت هستی اعتراض آخرم برایت اینست:
خواهرم! موی های عورت و امانت بچه مردم را یکطرف کرده بدون ضرورت عکس خود را چرا در نمایش گذاشتی؟ این کار تو حرام است، چی ضرورت شرعی بود؟ ضرورت تذکره بود؟ یا اسناد تحصیلی؟ پساپورت بود؟ یا سفر حج؟ یا اینکه همسر نداری؟
 
گ…..کوثر غوری متعلمه صنف 12 دارالعلوم عالی
 
ابوحنیفه (رح) مرکز غور (بخش شرعیات)