آرشیف

2015-1-28

نقیب الله ابراهیمی

مــثـــــــــل آیینه

نوجوانی تولد دوباره انسان است.در این مرحله ی پر تب و تاب نوجوان افزون بر رابطه با خود نیازمند رابطه ای دیگر نیز هست نیازمند دو چشم دیگر که نوجوان را ببیند به او بگوید کیست و چگونه است از همین جاست که دوستی و ارتباط با دیگران آغاز می شود . این ارتباط وابسته به نیاز درونی است که بر نواجوان کمک می کند تا به خود شناسی برسد . دیگران زبان نقد او و پنجره هایی هستند که در برابر دیدگان پرسشگر وی گشوده شده اند .
دوستان واقعی راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی هستند . آن ها مثل آیینه همان قدر که خوبی ها را پیش چشم می آورند عیب ها را هم به ما می نمایانند و مهم تر آن که این همه را بیصدا و بی هیاهو باز می گویند.رسم دوستی شکستن آیینه نیست درست ان است که خود را اصلاح کنیم .

 

آییـنه چون نقش تو بنمود راسـت
خود شـکن آییــنه شکستن خـطـاست

جوانــی گهی کارو شایستــگی است
گــهی خــود پـسـنـــدی و پنـدار نیســت

چو بفروختی از کی خواهی خرید؟
مـتــاع جـــوانـــــی بــه بــازار نیســت

غنیمت شمر جز حقیــقت مجــوی
که باری است فرصت دیگر بار نیست

پیــچ از ره راســت بــر راه کــج
چــو در هســت حاجت به دیوار نیست

ز آزادگــان بـــردبــاری و ســعـی
بـیــامــوز آمــوخـتـــن عــار نیســت

به چشـم بصیــرت به خود در نگر
تــو را تــار آییــــنه ز نــگـار نیســـت

همـی دانـه و خوشــه خروار شـد
ز آغــاز هــر خوشــه خــروار نیسـت

همه کار ایــام درس اســت و پنــد
دریغــا کــه شاگــرد هوشیار نیست

 

نقیب الله ابراهیمی مقیم ایران
تاریخ: 25/6/1391