آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

مــبــارک عــیـــد فــطـــر نــور بـاران!

مــبــا ر ک عــیـــد فــطـــر نــور بـا ران               حـضـــو ر قـلــب پـا ک روزه د ا را ن
فــر ود آ یــد ز ا و ج عــر  ش ا عـظـــم                فـیـو ض مـعــنــوی چـو ن آ بـشـا را ن
ز نـور لـیـلــتـه ا لــقــد را سـت رو شــن              د رون ســیــنـه ُ چـون طــور یــا ر ا ن
زعــطـــــر فـر حـــت ا فــزا و د لا ویــز              مـعــطــــر شـــد د مــا غ  روز گا را ن
نـمــود  مــٌـن و سـلــوا هــســت پــیــــد ا             بــه افـطـا ر و طـلـو ع غــمـگـسـا را ن
زفـیــض ا عــتــکا ف و نــور قـــــر آ ن               بـود روشــن قــلــــوب ســـو گــوا را ن
تــرا ویـــح و د عـــا  و ذ کـر و تسبـیـح               صـیا م و طا عـت شـب زنــد ه د ا را ن
د لـیـــل عـــزت وا عـــزا ز د ین اســت               ز شـوق عــیــد و چـشــم ا شـکـبـا را ن
خــد ا یـا  ! کـشـــور رنـجــور مـــا ر ا               مــد ا وا  کـن بـه حــٌب د و سـتـد ا را ن
به ا حـسا نت صفـا و صـلـح خوا هـیـم               بـه پـا س خا طــــر نـیـکـــو شـعـا را ن 
بـیا د  عــیــد غـــر بـت ا ی عــزیـزا ن                بـریــزم ا شـک  چـو ن ا بر بـهـــا را ن
بـه ا مـیـــد ی کـه روزی با ز بـیــنـــم               د ه و قـشلا ق و د شـت و کو هـسا را ن 
 به فـضـل و مرحمـت ا ی ذا ت بـیچـو ن
مـرمـــت کـــن قــلــو ب د ا غــــد ا را ن

شـهــر فـیـر وز کــو ه سـنـبـلـه ُ 1388