آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

مــبارک عـیـد قـربان غـریــبـان

مـبـا ر ک عـــیـــد قـــــر با ن غـــــــر یـبــا ن
نـو ا و شــــو ر و ا فـــغـــا ن غـــــر یــبــا ن
 
لــبــا س نـــو د ر یــن فــــر خــنـــد ه ا یـــا م
نــد یــد ه  جـســـــم عـــر یـا ن غــــر یـبـــا ن
 
تـــهــیـــــد ســــتــا ن بـی بــر گ  و نـو ا ر ا
مـبـا ر ک  خــــو ا ن بــی نـا ن غــــریـبــا ن
 
بـه آ ن مـلکی کـه مـیـرد  مــر د م ا ز فـقـــــر
چه غـــــم بــر مـیـر و سـلـطـا ن غـــریـبــا ن
 
شــهــیــد  قـحــطــی  د ر عــصــر تـمـــــد ن
بـــو د ا و لا د  و ا قــــــــر ا ن غــــر یـبــا ن
 
بـلا با رد  د ر یــن کــشـــو ر ز هــــر ســـو
مـتـــا ع ر نــــج شد ز ا ن غـــر یـبــــا ن
 
بـه جـا ی شــــو ر بـا ی عـیــد ا کـنـــو ن
بـه خـــو ن تـر شـــد  لـب  نـا ن غــــر یـبـا ن
 
بـر نـج  «پــر مـــل»  و نــا ن جــو یــن هــــــم
مـیـســـر نـیـســـت  د ر خـــو ا ن غـــر یـبـا ن
 
کـنـو ن مـر گست عــلا ج فـقـر و قـحـطـی
ز هــــی  بـر عـــد ل ســلــطــا ن  غـــر یـبا ن
 
ز فــقـر و قـحـطـی د ر ســا ل د ه و هـشـت
بـهــم خـورد  د یـک و د یگـد ا ن غـــر یـبـا ن
 
ز فـر ط  جــو ع  و ر نــج  تـنـــگـــد سـتـی
بـه  لـــب  آ مـــد یـقــیـــن  جــا ن غـــر یـبـا ن
 
بـه نـرخ ا و  *  برا بر گـشـت سـو د ا
هــمــه ا مــو ا ل و  ســــا مـــا ن غــــر یـبـا ن
 
بـه کــا م  صـا حـبــا ن زو ر و زر ر فــت
تــــمــــــا م  مــــــا ل  ا ر ز ا ن غــــر یـبــا ن
 
نـه د د مـا نـد و نـه د ا م د ر د ه و قـشـلا ق
فـلـــک شـــد هــا ی و  حـیـر ا ن * غـــر یـبـا ن
 
خـــد ا یـا  !  غــیــر ذ ا تـت کــس نــد ا نـــد
د و ا ی  د ر د  و د ر مـــــــــا ن غـــر یـبـا ن
 
خـــد ا و نــد ا بـه فــضــل و شـفـقـت خـــو د
قـــو ی کــن د یــن  و ا یــــمــــا ن غـــریـبـا ن
 
بـه  بــا ر ا نــی  نــو ا ز ش  کـــن ا لهـــــی
د ر و د شــــــت و بـیــــا بـــــا ن غــــر یبـا ن
 
بـه ســــر آ ر ا ی خـــــد ا و نــــد ا بــه ســر آ ر
تـمـــا م  ر نــج  و حــــــر مــــا ن غـــر یـبــا ن

 

—————-
 
·               اَو: آب
·              های و حیران: مصطلحا به معنی شدیدا متحیر