آرشیف

2015-6-22

میرویس عبدالهی

مــا خـــون شــدگـــان‏

امروز خون پاک انسانها بر جویها و سرکهای این ولایت جاری شده است. 

طفلان به خاطر از دست دادن پدرانشان می گریند .

 این جنگ ویرانگر به اوج خود رسیده و سرزمین من غور را به هم ریخته است .
ای غور افسوسبر خانه هایت که جز خرابه چیزی از آنها نمانده است
ای غور افسوس بر مادرانت که افسرده و غمگینند گریه می کنند.
ای غور افسوس بر کودکان معصومت که در کوچه های این ولایت آواره شده اند.
خداوندا چنین انسانهای ظالم و حاهلی را مورد هدایت خود قرار بده تا
غوریهای دیگری ویران نگردد.

(1393/03/24 ایران)