آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

مـعـلـومــــــــــات مختصر در باره پــــروژه سیاسنگ

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور از سال گذشته به این طرف ادامه دارد این پروژه به ارزش 7600000دالرامریکائی از بودجه وزارت انرژی واب توسط شرکت ساختمانی نشنل گولد تطبیق می گردد این پروژه حدود 60فیصد پیشرفت کار داشته وتا شش ماه آینده به بهره برداری سپرده می شود فعلا 5کیلومتر کانال پوزلیچ با تمام ساختمان های آب بازسازی شده دومتر مکعب آب بر فی ثانیه فعلا درین کانال آب جریان دارد امسال آب کافی در کانال برای استفاده موجود می باشد که با تکمیل این پروژه شمال وجنوب شهر چغچران سرسبز شده وشهر چغچران از کم آبی نجات می یابد ناگفته نماند که در تطبیق این پروژه جهت رفع مشکلات های اجتماعی وایجاد سهولت برای تطبیق این پروژه مقام ولایت غور , شورای ولایتی ومردم پوزلیچ , سیاسنگ وقطس سهم وتوجه جدی خویش را مبذول داشته اند با استفاده از فرصت گوشه ای از فعالیت های پروژه را بصورت تصویری خدمت خواننده این مطلب کوتاه تقدیم میدارم که امیدوارم این تلاش ما برای خدمت به مرد م موجب اجر وثواب در نزد خدای یگانه گردد بااحترام

 

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور

 

پروژه بازسازی و احداث کانال پوزلیچ و سیاسنگ در مرکز ولایت غور