آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

مـعــمـایـی شـیـطـانـی انـسـان

آ د م ا مـــروزه بـر شـیـــطا ن مــعـــمــٌـا مـی کــشــــد
نـقـش شـیـطا نــی ، شـیـطا ن را مصـفــا مـی کــشــــد

بـر شـمـا رد ا شـتـبـا هــا ت شـیـا طــیــن مــو بـه مــو
فــکــر ویـــرا نــی مـــلـــت بـر مـصـٌــلا مــی کــشــد

گـر شــو د خـنــثــی پــلان شــو م ا و نـــزد کــســا ن
ا و به ســر عــت صـد دسـیـسـه با مـثــنـٌا مـی کــشــد

اخـتـلا ف کیـش و مـذهــب را بـرای کـُـشـت و خـو ن
بـرخــلا ف حـکــم قــرآ ن بــی مـحـا بـا مـی کــشــد

ا نـتحـا ر ی نـیـســت جا یـز چـو ن به د یـن مـصـطـفـی
تـا زه تـا زه فـکـــر نــو بـهـــر مــســـمٌـا مـی کــشــد

ا نـتـحــا ر و قـتـل و غـا رت ، چـور و تا راج و طــــن
طـــرح قـــتـــل عــا م مـلـــت بـا تــقــٌـلا مـی کــشــد

کــشـتـه گا ن ا نـــفـــجــا ر و ا نـتـحـــا ری را به فــــور
حــســــب فــتــوا ی نــو یـن بـر مـا مـجــٌـلا مـی کــشــد

چـون رقــم زد فـتـنـه هـا ی ســا ل و مـا ه و هــفـتـه را
روز و سـا عــت را زخـا ک و خـون مـشـٌمـا مـی کــشــد

ا ی عـــز یـــز ا ن و طـــن ! با ر ی خـــد ا را هــمــتــی
کا یـن د و پـا ی فــتـــنـه خــو طــرح مـجـٌــزا مـی کـشـــد

فــضـل ا یـزد یـا ر با شـــد هــر کـه د ارد عــز م جـــزم
گـرچـه د شـمـن نـقــش بـد بـخـتــی مـخــٌـفــا مـی کــشــد

 

استاد فضل الحق فضل
چـغــچــــران حـمـــل 1392 هــجـــری شـمـســی

 

ایـن پآرچـه نظـــم به اســقـبـال قطـعـه شـعــر زیـبـای نـور چـشـــمـم حاجی صاحـب عـبـد الـشـکـور دهــزاد که ز یر عـنـوا ن (معـمای شـیـطان) خیـلـی هـا زیـبـا ونـهـا یت ا ستـا دانه رقـم زده شــد ه بود ســروده شــده اســت . ولی خوا ستـم با حـفـظ احـتـرام به مقام والای انـسـان عـنـوان آنرا (مـعــمـا یـی هــای انـسـان برای شـیـطـان) بـگـذارم و سـپس خـدمـت ایشـان بفـرســتــم.