آرشیف

2015-1-24

سید رضا سید

مـعــرفـــــی کـمـپــیـــوتـــــــر

 
کمپیوتر چه است :؟ کلمه کمپیوتر از اصطلاح لاتنی Compute  گرفته شده است که به معنی شمردن ومحاسبه است .وبعدها انکشاف نموده وحرف ( )را در آخیر جمله مذکور اضافه نمود ند یعنی Computer  که صفت فا علی را به خود گرفته به معنی محاسب یاحساب کننده به میان اوردن
 
کمپیوتر را طور ذیل متوان تعریف نمود :
1-     کمپیوتر به ما شن اطلاق میشود که حا فظه دارد وپر گرام پذ یر است ، و متواند عملیات منطقی و ریا ضیکی راانجام داد .
2-     کمپیوتر عبارت از وسیله الکترونیکی است که قابلیت پذیزیش برنامه را داشته وتمام دستورات واطلاعا ت مارا پذ یرفته بعد از انالیز (تجزیه وتحلیل)یعی (Process ) نتجه آنرا دوباره برای ما مید هند.
3-     کمپیوتر آله الکترونیکی است که برای نگهداشت وجریان معلومات اولیه داده (Data ) که توسط وسایل (Input devise )  آنرا گرفته بعد از Process به اطلاعات Information  تبدیل نموده وتوسط وسایل  Output devise) ) به خا ریج تحویل میدهد .
 

تا رخچه کمپیوتر :

وبرای اولین بار Pascal پاسکال ساینس دان فرانسوی درقرن هفدهم (1642   ) ساخته شد وبنام  (Adding Machine ) ماشین جمع یاد شد ه وبعد ( Leibnitz)  لایب نتیز ریاضیدان آلمانی ما شین حساب راساخت که علاوه بر جمع وتفریق قادر به انجام اعمال  ضرب وتقسیم نیز بود ، این دسگاه ماشین محاسبه ( Calculating Machine ) نامیده شد . Charles Babbage استاد دانشگاه Cambridge بریتانیا در1812 اولین کمپیوتر را بنام (Difference Engine) را و بعدآ Analytical Machine) ) ساخت که اساس کمپیوتر های امروزی شمرده میشود . یک خا نم ا نگلسی بنام Augusta Adam)) وی بابج را در ایجاد پرگرام ها یاری میکرد ، بابج اولین طراح کمپیوتر بود که به وی لقب پدر کمپیوتر را داد.
 

نسل های کمپیوتر:

 نسل اول (First Generation ) سال 1959-1946: کمپیبوتر های ENIAC  
EDVAC, UNIVAK, EDSAC  که از تکنالوژی لمپ خلا Vacuum Tube)  ) استفا ده میکرد ودر حدود 130000 وات مصرف انرژی و به اندازه 19 x15  متر مربع فضارا اشغال میکرد طوریکه 500 عملیه جمع و 350 عملیه تفریق رادر مدت 1 ثا نیه انجام میداد.
نسل دوم Second Generation  1964-1959 : ترانزیستور درمقایسه با  لامپ خلادار حجم کمتر بوده ووزن کمتر ومصرف انرژی خلی کمتر است .
نسل سوم  Third Generation  1970- 1964 : که از تکنا لوژی Integrated Circuit)  ) IC استفا ده شده است ، و جود  IC کمپیوتر های نسل سوم را کوچکتر ، سبکتر ،سرعتر وکم مصرف ترنمود.
نسل چهارم Forth Generation 1990 – 1970 : که این نسل تااکنون جریان دارد ، که در بین این نسل کمپیوتر ها ازریز پر دازنده ( Micro Processor ) استفا ده میشود که با عث ایجاد کمپیو تر های شخصی گردید .
نسل پنجمFifth Generation   1990 : که به نام ذ کاوت مصنوعی Artificial In telling) ) که خود کمپیوتر قادر به تصمیم باشند پشبنی گردیده که هنوز پشرفت های زیاد کرده نمونه های آنReboot می با شد .
 
 

صفات کمپیوتر:  کمپیوتر دارای سه صف عمده است.

۱-    سرعت Speed) ) : کمپیوتر یک مسله را به سرعت زیاد حل می نماید که به هزارم ثانیه Millisecond) ) ،ملیونیم ثانیه Microsecond) ) ،بلیونیم ثانیه Nanosecond) ) وتریلونیم ثانیه Picoseconds) ) اندازه گیری میشود .
۲-   ذخیره اطلاعات Storage  Capacity) ) : کمپیوتر ها متوانند کمییات بزرک Data( معلومات اولیه) را به تیزی ذخیره وقابل دسرسی قرار دهند .
۳-    قابلیت اطمنان Reliability)  ) :- نتایج که توسط کمپیوتر داده میشود ، بدون غلطی است .البته نتایج اشتباه به علت پرگرام نویسی غلط است که شما آنرا به کمپیوتر میدهید .
 

خواص کمپیوتر درمقایسه با انسان :

۱-    کمپیوتر در انجام محا سبات بسیارسرع ودقیق تر ازانسان عمل مکند .
۲-      کمپیوتر خستگی ناپذ یر است ، در حالیکه انسان درانجام محاسبات طولانی دارای ظر فیت محدود است .
۳-      کمپیوتر قادراست اطلاعات زیاد را درلحظه ذخیره نموده ، در حالیکه انسان مقدارمحدودی اطلاعات را درحافظه ذخیره وبراساس آن اتخاظ مینماید.
۴-  انسان فراموش کاراست درحالیکه کمپیوتر چیزی را فراموش نمی کند .
0- انسان درمراجعه به محفوظات خویش ممکن است اشتباه کند درحالیکه کمپیوتر درمراجعه به آنچه که ذخیره نموده است اشتباه نخواهد کرد.
 

مزایای ازکاربرد کمپیوتر :

 1- اطمنان ازدقت محاسبات .                     
2- صرفه جویی دروقت.
3- سرعت درمحاسبات .                           
4- سرعت در ذخیره سازی اطلاعات.
5- سرعت درباز یابی اطلاعات.                  
6- فضای کم جهت ذ خیره اطلاعات.
7- قدرت اتخاذ تصمیم بر اساس آخرین اطلاعات .
8- آزاد ساختن نیروهای انسانی از انجام امورعملیاتی وکارهار یکنواخت وتمرکزاین نیروها درکارهای مهمتر.
 

کاربرد های کمپیوتر:

1- کاربرد های علمی وتحقیقاتی.                
2- کاربردهای صنعتی.
3- کاربردها تجارتی.                                                             
4- کاربرد های ارتباطی.
5- کاربرد های پزیشکی وسایرکاربرد ها .