آرشیف

2015-1-14

محب الله منش

مـظــاهــــرۀ مسالمت آمـیــــز دانشجــویـــان در کابل!

 

گرد همآیی نماینده گان جامعه مدنی ولایت های غور، بامیان، دایکندی وجمعی از دانشجویان دانشگاه های خصوصی و دولتی در کابل، که بیشتر از صدهاتن بودند، بخاطر ابراز کردن حقوق و مظلومیت های که در ولایت های بامیان، غور و دایکندی وجود داشته و دارد، به دروازۀ خانۀ ملت (پارلمان) رفتند. بعد از چهار ساعت انتظار و دادخواهی بالاخره مؤفق شدند که به نزد هیئت رهبری پارلمان مشکلات خود را ارایه کنند. باوجودیکه دانشجویان با تمام مشکلات که داشتند، صدای آزادی خواهی و دادخواهی خود را به گوش رییس پارلمان به زبان زننده و با منطق کامل ابراز کردند. در ضمن آنان طبق شعار و پلان مظاهره، خواستار رفع مشکل اساسی ولایت های مذکور از جمله بودجه ملی گردن دیوار و همچنان پرواز های هوایی به ولایت غور را از رییس پارلمان و رییس کمیته مواصلات و مخابرات خواهان شدند. در نتیجه رییس پارلمان افغانستان از منتظر ماندن دانشجویان به دروازه خانۀ ملت، معذرت خواسته و تعهد نمود که با آمدن بودجه ملی سال 1392، پروژه گردن دیوار را شامل آن میسازند تا اینکه رضایت ایشان حاصل شود. 
ناگفته نباید گذاشت که خانم جوینده منحیث وکیل واقعی در جوار مردم ستم دیده مظلوم خود به دروازۀ پارلمان ایستاده و ابراز داشت که تا وقتی من همرای شما میباشم که سخن شما به گوش دست اندرکاران حکومت رسانیده شود.

محب الله منش دانشجوی سال چهارم دانشکده زبان وادبیات دانشگاه کابل