آرشیف

2014-12-30

احمد جاوید احمدی

مـصــــلـحـــت نیست

با عرض سلام خدمت خوانند گان محترم جام غور اینک شعر زیبایی از جناب احمدی صاحب خدمت شما تقدیم گردید امیدوارم مورد پسند تان قرار گیرد

 

وطــندار غصه خوردن مصلحت نیست
فغـان و شــــکوه کردن مصلحت نیست

چــو میبینی خزف را مسـت و بیــباک
به پیشش گـریه کردن مصلحت نیــست

ز ظــلم دشمــن خـــونــخوار مـــــردم
ســری انگشت گزیدن مصلحت نیــست

ز اسـتــبـــداد چـــــرخ بـــی مــــروت
به درز ســـنگ خـزیـدن مصلحت نیست

بــرای چــاره و درمــان غـــــــم هــــا
گـــریــبــان را دریــدن مصلحت نیست

بــــه پـیـش خــصم شـیـاد و ســتمگـــر
شــدن کج کج خـمیدن مصلحت نیـــست

بــجوش آی و خروشان شــو چــو دریا
تــرا لحظه شمردن مصلــحت نیــســت

طــلسم ظــلم را بشکـــن چــــــو کـاوه
چــو بیوه نوحه کردن مصلحت نیــست

بــپــا ایـستـاده شــو ای مــرد تــــاریخ
چــنین بیــچاره بودن مصلحت نـیــست

عـجــب آزمود هــــر کس را زمـــــانه
دوبــاره آزمــودن مصــلحت نــیـــست

وطــن را بــا سنــد و مــهـر و امضــاء
بــه اهــر یـمن ســپردن مصلحت نیست

احــمـــدی از تیــو ره