آرشیف

2015-1-12

استاد سید عمر

مـسـجـــد لاجــــورد

  

معرفی آثار؛ آبدات تاریخی ساغر(مندیش)
 

 بفاصله ای یک ونیم ساعت پیاده تخمین 10کیلومتری شمال مرکزولسوالی ساغر درۀ است که شاهراه عمومی ساغرازآن میگذرد این ناحیه ازمبداء الی انتهایش ازسری کوتل گیم ها الی تنگی زیارت رابطول 6کیلومتررا احتوامیکند سه کیلومتر عرض دره بوده که بنام منطقه ای (سخره یاساخری)یاد میشود  دروسط ان دومحل بسیارجالب دیدنی وتاریخی به چشم می خورد:

1.  محل بنام لوهو یعنی موقعیت مسجد لاجورد :
2. محل بنام حوض وگردنه سخره  :

اول: لوهو: درین محل تپۀ هموار دایروی شکل اطراف اش ازسنگ های کلان طبعی تشکیل شده گوئی یک تخت ساخته شده به تفریحی است اززیراین تپه چشمه اب جاری است که درفصل بهار بطوریکباره گی آب فراوان بمقدار اضافه ازدوآسیاب آبی بیرون می شود درمیانه ای فصل خزان خشک می شود مردم چشمه را یک مرحمت بزرگ الهی دانسته همه ساله صرف نظر ازخشکسالی ونبود باران پروسه  تکرار می شود . دراطرف این چشمه ابادی های بوده که سنگ بناهای ان معلوم می شود در بالای این تپه وچشمه. مسجد بوده پرازنقاشی ها وهنر ان زمان که بیشتر بروی چوب ها ودیوارها ی ان کاربردی داشته  ؛ازینکه دیوارهایش تخریب گردیده کمتر اثار دیده می شود ولی انچه که موجودیت یک داشته علمی واسلامی این بناء رابیان میکند و به اثبات می رساند یک ستون چوبی است که ازاین مسجد لاجورد شاهدان عینی به اعمارمسجد جدید بکارگرفته موجود است بروایات متفق مردم : دربالای ان تخت وچشمه مسجد بوده که سابقه ای بی نذیر دارد  چند ستون کلان چوبی که ازان مسجد تخریب شده درمسجد جامع جدید درقریه ده تاج الدین بکاربرده شده است برعلاوۀ کاربرد هنری بروی ان ستون ها نام مسجد بنام مسجد لاجورد وبنای مسجدازسنه ای  (107) هجری قمری حک شده می درخشد که فعلا به جناح راست محراب مسجد جامع ده تاج الدین ساغر گواهی میدهد . سوال مطرح میشود که غوریان چه ابرمردان بوده اند تاسال 107 هجری قمری هنوزاسلام انقدروسعت نیافته بود غوریان قلوب پرازتپش اسلامی داشتند ؟بحث مهم بوده ایجاب پژوهش وتحقیقات وسیع را مینماید . خبرجدید که درموزۀ انکلستان قرآنکریم به وزن 52کیلوگرام که ازعهد غوریان است باری این مسجد لاجورد وسایراثار وآبدات تاریخی نهفته ای این  سرزمین باستانی غورگواهی میدهند دیگرهیچ شک وتردیدی را به نوشته ای این قرآن عظیم الاالشان توسط انگشتان باریک  ودستان پرتوان وخوش نویسان غوری نمی ماند . وغوری ها حق خود می دانند که ان سند باارزش ومتبرک رابکمک مجامع بین المللی مطالبه درارشیف ملی نگهداری نمایند .  
دوم : محل بنام حوض وگردنه سخره: درین محل اثاروعلایم از ساختارهای یک قلعه وحوض کلان را می نماید وضمنآ درین ساحه کوزه ها و نای های پخته بطول نیم متربزرگتروگوچکترفراوان  یافت شده فکر می شود که یک شبکه ابرسانی دراین ساحه بوده است منابع اب ازدوچشمه وکاریز ادرس داده میشود که یکی از دامنه کوه شوربست ودیگری ازدامنه کوه جرسیبک  است.
منطقه ای که قلعه ای بوده فعلا مربوط یک نفراست که ازانجا بگفته ای مردم نفع فراوان برده است . اینکه چه چیزی یافت شده ومیشود به تحقیق بیشتر نیاز دارد . این بودشمه مختصری از معرفی ساغر .
نوت : عکس ها ی مستند ازمسجد لاجورد مخصوصا ستون ها ی حک شده تاریخ داربعدا بمواصلت شان ازساحه بشما شریک ساخته میشود .