آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

مـرحبـا! بـر هــمت والای اولاد وطـــن

مــر حــبــا ! بـر هــمــــت وا لا ی اولا د وطـــن
کـز ذکا وت زنــده کـرد نــد نــا م اجـــداد وطـــن

بـا زشــد ، بشـگـفـتـه شــد گلـهــا ی بـوسـتـان هـنــر
در حـریــم مـعــر فــت از لـطـف اوسـتـا د وطـــن

پرتـو افـشـا ن شــد معـا رف از نـبـوغ اهــل عـلــم
نـو رشــد ، خورشــیـد ، رخــشــان در اوتـاد وطـــن

مـر حبـا ! صـد مـرحبـا ! بـر عـزم جـزم و آ هـنـیـن
شـور شــد ، هـنـگا مـه شـد تا گــفــت فـریـا د وطـــن

بـا زبـشکـسـتـنـد ریـکــورد نـو یـن را نــســل نــو 
بـر ســبـیــل ا مـتـحــا ن از غـــور بــر یــا د و طــن 

ای ذبـیـح ای نـورچـشــــم مــردم دیـنـــدار غــور
نـا م تـو اسـطــور ه شــد در ذهــن احـفـا د وطـــن

نـورچـشـمـــم قـاســم خـورشـیـد فـکـر و تـیـز هـوش
کـرده است مـمـنـون احسا ن جـمـلـه ا فـــراد وطـــن

ای جـو ا نـان عــزیــز وهــوشـمـنـــد و بـا هــنـــر
ســر ز نــوســا زیــد با یـد سـنـگ بــنـیـا د وطـن

فـضــل ایـزد یـا ر بـا شـــد بـر هـمــه ا هـــل ا دب
تـا به گـو ش جـا ن نـیـو شــنـد داد وبیـداد وطــن

 

استاد فـضـل الحق فـضــل
چـغــچــران – دیـا ر فـیــروز کــو ه – غــور حـوس سال 1391 هـجـری شـمـســی
 

ایــن پارچه به ا سـتـقـبـا ل دوتن ا ز شـا گـردان مـمـتـا زی کـه ریکـورد ا مـتـحـا ن کا نـکـور را در سال 1391 هـجـری شـمـسی شـکـسـتـنـد و ا ول نـمـر ودوم نمـرۀ عـمـومی در سطح کشور شـدند ( ارجـمـنـد ذبیح الله جان از قریۀ غـلـمـین و ارجمـنـد عـبـد القاسـم از قریۀ آهـنـگـران) و هـکـذا بیش از یکهزار از شاگردان ممتاز با کسب نمرات عالی به پوهنتون های مختلف کشور معرفی شـدند .در امتحان کانکور سال ۱۳۹۱ (۲۰۸۰) نفر شرکت نموده بودند که از جمله (۱۳۴۰) تن آنان به پوهنځي های مختلف راه یافتند، از بین شاگران کامیاب ۷۹ تن به پوهنځي طب، ۷۳ تن به پوهنځي انجینری، ۷۵ تن به پوهنځي اقتصاد و متباقی آن به دیګر پوهنځي ها و موسسات تحصیلات نیمه عالی کامیاب ګردیده اند. هکـذا قرار معلوم هـشـتم نمره ونـهــم نمرۀ عـمـو می در سـطـح ا فغـا نستان را نیز فـرزنـدان با استعـداد سـرزمین مـرد خـیـز غـور از آن خود کـردنـد سـروده شـد ه اســت . نا گفـتـه نـبـا یـد گذاشت که تا هـنـوز سـر نـوشــت 69 تـن از شاگردان که در امتحان کانکور شـرکـت کـرده بـودند به نسـبـت مشـکلات تـخـنـیـکی کا مـپیـوتر معـلـوم نـیـسـت. که یکـتـعــداد از شاگردان هـمـراه با وکلای محـتـرم مـردم وسـایـر شخـصـیـت های معارف دوسـت وبا احساس کشـور با کمال دلسـوزی و مهـر بانی درین بخـش کار میـکـنــنـد که آرزو مـنـد یـم نتایج شان عـنـقـریب از طریق وزارت تحـصـیـلات عالی کشور اعـلان کرده شـود ومایه مسـرت بیـشـتـر شاگردان ومردم غور شـود.
لازم به تـذکـراست که درسال 1390 نـیـز عـبـد الحـمـیـد فـرزند عـبـد العـلی سـکـونت اصـلی از ولـسـوالی تولک فعلا مقـیـم کابل با کسـب نمـرات بالا افـتـخـار اول نمـره عـمـومی را در سـطح افغا نستان را کسـب نـمـود و فعـلا در رشـتـۀ انـجـیـنـری سـاخـتـمـا نـی در کـشـور تـرکیـه مصـروف تـحـصـیـل می با شــد . آرزو مـنـدیـم نوجوانان وجوانان رشیـد این سـرزمین با قبـول زحـمـت های فراوان این افتخـارات بزرگ را درسال های آینده نیز نصـیـب شـوند. آمین یا رب العالمین.