آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

مـجــاهـــديــــــــن

گلهاي از باغ بوستان حقيقت اند 
بلبلان خوش نوا گلستان معرفت اند

پروانه هاي سوخته شمع شريعت اند 
مجذوبان دل باخته حق وطر يقت اند

جانانه سر باخته عاشق شهادت اند 
دل باخته هاي راه ازادي شفاعت اند

حاوي اخلاق نيكو وهم با جسارت اند 
مقابل دشمن دين استاده با استقامت اند

در وادي صلح به جستجو وحدت اند 
خارچشم منافق ومردم بي غيرت اند

در سخا وعفو وبخشش با همت اند 
در نظم و نظا م خويش با كفايت اند

عساكر اماده دفاع از دين و دولت اند 
درراه حفظ وطن پر غرور با شها مت اند

ستوده و هدايت شده رب العزت اند 
روشنگر چراغ محفل سنت جماعت اند

صابر صبور در حادثا ت معصيبت اند 
سرشكسته دايم به سنگ تهمت اند

ضا يع وحيف انتهار و شرارت اند 
قربان اسلام ونثار صلح امنيت اند

شاخه هاي پر ثمر سر فرو امده ملت اند 
تخم هاي جوانه زده سر زمين حريت ا اند

حيران به خيانت ،رشوت وجنايت اند 
هم صادق راسخ امين و با عدالت اند

20 حمل  1392 عبدالقادر" حيران" شهر ذيبا چغچران ولايت باستا ني غور