آرشیف

2014-12-26

محمدالله یعقوبی

مـثـنـویـــــات

 چوبدکردی مشوایمن زافات
گرفتارد  کند سیل مکافات

 
گردست فتاده بگیری مردی
کین راسخاست وجوانمردی

 
ادب اموزتا  ادیب  شو ی
درنام تشویق تعزیم شوی

 
اگرنیک باشی   بماندت نام
رسی زوداخرتورفعت بکام

 
عمربه خوشنودی  دلهاگزار
تا زتوراضی شود  کردگار

 
جوانا سرمتاب  ازپند پیران
کی این پندیست ازپندشهیران

 
تاپای  بود  ره  ادب  گیر
براین فسانه زدیکی پیر

 
هنر برترازگوهراید پدید

هنردانش ازعلم اید سدید

 
خردمند مرد هنرپروراست
هنرنزداوبرترازگوهراست

 
جهان رانظرکن که پهناوراست
که مخلوق عالم هم جوهراست
 
 
مثنویات
 محمد الله یعقوبی
متعلم صنف یازدهم لیسه سلطان علاوالدین (غوری)