X

آرشیف

مـبـلـغــیـــن رضــاکــــار

دراروپا معمولا شهروندان سالخورده که به تقاعد سوق میګردندبرای آنکه ازبیکاری رنج نبرند وضمنا مصدرخدمتې شده باشندبدون آنکه دستمزدې بګیرندداوطلبانه ورضاکارانه درمؤسسات دولتی ونهادهای اجتماعی کارمیکنندآنچه که درخورستایش وتحسین است۰ اما اکثریت آنهاییکه از جوامع عقب مانده بنابر عوامل ګوناګون به اروپا مهاجرت نموده اندمیل ندارند که کارنمایندومیخواهندتمام عمراز امتیازات  خدمات سوسیال برخوردارباشند ولې دول میزبان آنهارا وادارمیسازند تا بفعالیت هاې اقتصادی واجتماعی بپردازند۰ آنعده از مهاجرین ایکه از کارامتناع میورزند به بهانه های چون نداشتن تخصص وحرفه ،تحصیلات ناچیز، مریضی وامثال آن از کارشانه خالی میکنند با آنهم مؤسسات کاریابی آنهارا در محلات ایکه شهروندان بومی میل کارراندارندودرآنجا کاربرای شان خسته کننده میباشد وادارمیسازند هفته یک یا دوبار بدون دریافت دستمزد کارنمایند۰ وقتې کارفرما یا رییس آن اداره دیدند که کدام یکې ازین افراد با صداقت  درآنجا فعالیت دارد وبه تمام هدایات وخواسته ها پاسخ مثبت میدهدبدون آنکه به درجه تحصیل وسابقه کاری اوبنګرند آنرا در آن نهاد استخدام میکند زیرا در اروپا ودرمجموع درغرب داشتن دپلوم ، تخصص وتجربه کاری شرط اساسی پذیرش به کار است ۰ 
با درنظرداشت آنچه ګفته شد ما مشاهده میکنیم که برخې ازهموطنان ما که داد ازروشنګرې وخدمت به مردم رنج دیده افغانستان میزنندبا تجربه وخاطرات خوش ایکه ازکارهاې رضاکارانه وخوش خدمتی به دیګران دارندعادت نموده اند تا بهر وسیله ممکنه رضایت خاطراولیای امور دول  درغرب بویژه آن دول ایکه امروز درکشور ما دست بالا دارند کسب نمایندتلاش دارند تا بخواسته های مشروع ونا مشروع شان پاسخ مثبت دهند، تاتوانسته باشند توجه آنهارا بخود جلب ودر صورت امکان آنرادرافغانستان این کشور بې صاحب وآنهم درجای مناسب وپردرآمد نصب کنند ۰ اینعده افرادفرصت طلب که استعداد وقابلیت ویژه درک اوضاع واحوال مشخص را دارا اندواهداف دول قدرتمند وپالیسی های آنرا خوب میدانندازهمین جاست که آنها در فعالیت های به اصطلاح روشنګرانه خویش مسایلې راموردبحث وارزیابی قرارمیدهند  که اسباب رضایت دول بیګانه اعم ازهمسایه ګان  که نقش آن درحل وفصل قضایای افغانستان کمتر از دول غربی نیست طرح نمایند۰ درشرایط کنونی که سرزمین مابه میدان رقابت وزور آزمایی بیګانه ګان مبدل ګردیده  وهرکدام میخواهند تا با تعمیق هرچه بیشتر بحران دیرپای افغانستان به مثابه یک کشور دارایی اهمیت ستراتژیک وحیاتې درمنطقه نفوذوتسلط خودرا بیشتربسازدکه تحقق آنرا در بې ثباتې وبې امنیتی درکشورما میبینندکه یک وسیله خوب وآزمایش شده درجهان منجمله افغانستان است ودرحال حاضریګانه وسیله خوب را در دامن زدن به اختلافات قومی وتفرقه افګنی می بینند۰ بنابرهمین دلیل است که طی سالهاې اخیر بویژه بعدازپیروزی مجاهدین ما شاهد تلاش هاې خصمانه تخریب وحدت وهمبستګی ملې ودامن زدن به بې اتفاقې های قومی میباشیم که طبق سناریوی دول ایکه میخواهند درافغانستان نفوذ داشته باشندبراه انداخته شده است ۰ دولت پاکستان از پایمال شدن حقوق پشتون ها اشک تمساح میریزد وایران اسلامی بنام دفاع ازحقوق فارسی زبانان با دری زبانان کشور ما ابراز همدردی وهمبستګی مینماید وما میبینیم که دولت پاکستان با دشمنی ایکه با پشتون هاې آنطرف سرحدتحمیلی داردحتې حاضرنیست تا ایالت ایکه اکثریت باشندګان آن پشتون هاست پشتونستان یا صوبه پشتون ها نام ګزاری کند وآنرا صوبه سرحد مینامد، دولت ایران درسرمای طاقت فرسای زمستان سال روان هموطنان مارا که درایران اقامت داشتند بدون درنظرداشت اخوت اسلامی ،همسایګی ،عاطفه بشری و تعلقات تباری شان ناجوانمردانه وتحقیرانه اخراج مینماید۰ ازینکه دول غربې طی سال هاې بحران درکشور ما به چه ګل هاې آب دادندمرګ واسلحه به کشور ما ارسال کردندوالحال مطبوعات برخې از دول ایکه درفکر برده ساختن افغانها هستند بشکل بس ماهرانه ایکه درک ماهیت تبلیغات آن برای مردم محروم ازسوادوبې خبر ازسیاست  نهایت مشکل است ادامه میدهند۰که مثال روشن آن دراین اواخر پخش اسناد نماینده ګې های سیاسی ایالات متحده امریکا در پاکستان وافغانستان است که به ګذشته بیش ازنیم قرن ارتباط میګیردومحتوی آن پشتون ستیزی وایجادرویارویی و تفرقه قومی میباشد۰ پخش وانتشار این اسنادازطرف برخې از رسانه ها بالخصوص آن تارنماها که خودرا(( تارنماهاې مترقی )) مینامند به فال نیک ګرفته شد وبا شوق وعلاقه زایدالوصفې آنرا پخش کردندوتاهنوز هم برخې هااسناد متذکره را ملاک ومعیار قضاوت ومنبع معتبرحقایق واسناد انکارناپذیردانسته با استنادبرآن به نګارش مقالات وتبصره های تخریش کننده وتفرقه افګنانه ادامه میدهند ،بعضې ازرسانه ها یا دقیقترمسؤلین آن آنرا با تب وتاب خاص نشرمینماید که بدینګونه این  قلم بدستان روشنګر  ورسانه های مترقی بحیث مبلغین رضاکارتبارز مینمایند۰  تاسف باراینست که این مبلغین رضاکار نمیدانند که چرا این اسناد محرم در این مقطع زمانی بعد ازګذشت نیم قرن یا بیشتر ازآن نشر میګردد؟ ضمنا آنهانمیدانندکه با هیاهوی تبلیغاتی ایکه در مورد پخش این اسناد براه انداخته اندوعقده های  درونی خودرا که بجز تعصب کورقومی وفاشیسم نیست چې دردې را دوا میکند وبه حل پربلم هاې جامعه چې کمکې نموده میتواند؟ وقتې چنین مقالاتی بچشم میخورد  خواننده ایکه مردمش را دوست دارد وبهروزی آنرا میخواهدرنج میبرد وناګزیر واکنشې نشان خواهد دادمن هم وقتې مقالات وتبصره هاې  رادرزمینه اسناد منتشره مطالعه نمودم وادارشدم تا درزمینه نکاتې چند برشته تحریر درآورم با وجودیکه نه دررشته ادبیات وژورنالیزم تجربه دارم نه تحصیل نموده ام وروی آوردن من به نوشتن ونګارش برخې ازمقالات ومطالب که بدون شک ازکاستی هاې متعددې برخورداراست تحمیلې بوده وآنطوریکه ګویند(( آنکه را  دردې رسد ناچارګوید وای را))در مورد واکنش من کاملا صدق مینمایدمن هم درد ورنج ایکه از مطالعه مقالات ایکه حرف ها وخواسته های دشمنان افغانستان آزادومتحداست برمن مستولی ګردید خواستم دردواحساس  خودراچون ګذشته با نګارش مطلب هذاکه یقیناکاستی های داردو ازوزن لازم برخوردار نباشد با خواننده هموطن من که هم میهنان خودرا بنام پشتون وغیرپشتون جدا نمیکندوآنرا به مثابه تن واحدوشهروندان مساوی الحقوق میشمارند شریک بسازم ۰ ضمنا از آنعده قلم بدستان ومسؤلین رسانه هاکه حساسیت طرح  مسایل تحریک کننده وسوال برانګیز درشرایط حساس کنونی درک نمیتوانند تقاضا میګرددتاازطرح چنین موضوعاتې که از جانب دیګران وآنهاییکه با دامن زدن به اختلافات قومی وزبانی وضعیت را متنشنجترسازندوازآن بهره برداری کنندجدا بپرهیزد۰تا ناخودآګاه مبلغین ومجریان رضاکارپلان ها واهداف دستګاهای استخباراتی بیګانه ووسیله دردست آنهاقرارنګیرند۰آنچه قابل مکث است اینستکه بیشترین آنهاییکه اسنادمنتشره متذکره را با شوروشوق  نشر نمودند ویادر سال های اخیربه طرح مسایل قومی وزبانی میپردازندآنهایې اندکه درزمان  اشغال شوروی  انترناسیونالزم ودوستی خلق هارازمزمه میکردند وامروز بنام دفاع ازحقوق اقلیت ها تخم نفاق وشقاق دربین اقوام ساکن کشورمیکارند وجوبې اعتمادی وسؤظن نسبت به این یا آن قوم وبالخاصه پشتونها که بزرګترین قوم را درتناسب به دیګراقوام شریف کشورداردومنطقانقش آن درحل مسایل ملې ووطنی  تعیین کننده است ایجادکند که محتوی اسناد متذکره  نیزچنین هدفې را دنبال میکند۰ طور نمونه میتوان از مقاله(( تا کی به دهل شوونیزم افغان رقصید ؟ ))نام بردازینکه نویسنده آن  کیست ودرګذشته چی کاره بوده مهم نیست مهم آنست که نګارنده چګونه درخدمت تحقق اهداف بیګانه وبحیث مبلغ رضاکار اسنادمتذکره قرار ګرفته  است ۰ خواننده محترم از عنوان مقاله قضاوت نموده میتواند شخصیکه ازافغانیت خودمنکراست وبه قانون اساسی کشور بمثابه میثاق ملی احترام ندارددرمورد مردمش وکشورش چګونه خواهد اندیشیدو ضرورتې به تبصره بالای محتویات مقاله آن  دیده نمیشود۰محتوی اسناد که به سال های شصت سده ګذشته ارتباط دارد ازیکسو برمبنای قوت ګیری پشتونیزم وایجادسؤظن نسبت به پشتون هااستواراست و ازجانب دیګر آن شخصیت های آنزمان مورد نکوهش وسؤظن قرارداده شده که احساس وغرورملی  وآرزوی صادقانه خدمت به مردم واعتلای افغانستان مستقل ایشان را نه حلقات دست پرورده اجانب افغان ستیزونه بیګانګان حیله ګر تحمل میتوانستند ۰برای آنکه به خوش خدمتی نګارنده ونقش او بحیث مبلغ رضاکار اسناد منتشره پی برد عنوان وآغاز مقاله شان آنرا بوجه بهترې نمایان میسازد که مقاله با چنین جملات آغازمیګردد: ((بقرار تحلیل و برداشت اسناد محرم سفارت امریکا و غیره شواهد و اسناد انکار ناپذیر دیگر به این نتیجه میرسیم که محافل عقده مند و گستاخ قبیله گرا ، بنابر طبیعت غولگرانه خود از مدتها قبل به اینطرف در توسل به انبوه توطیه و حیله علیه بومیان این سرزمین برآمده اند. و این تفکر پوسیده قبیلوی توام با تفتین و فتنه منحیث یک مریضی مزمن ساری از محافل خاندان سلطنتی شروع و قدمه به قدمه احزاب و نهادهای راست و چپ و خلاصه از شاه و گدای آنها یکسان عبور و سرایت کرده است  )) بعدا نګارنده پاره از(( اګر هاې )) رارده بندی مینماید که نمایانګرنارواها ومظالم حکمروایان ،غازیان وعلمای پشتون تباراست که اګر بآن دیده شود جز افترا ،بدګویی ،کج اندیشی ودروغ که هدف آن تحریک اقوام غیرپشتون علیه پشتونهاچیزې دیګرې نیست موارددیګری را نمیتوان درآن سراغ نمودوتنها آنهاې را میتواند فریب دهد که بیسواد ،بیخبر از سیاست وسیاست بازی ویاغرق درتعصب قومی باشند۰
   من لازم نمیدانم تا در باره(( اګرهای ))نویسنده تبصره نمایم فقط میخواهم توجه را به بخش اخیرمقاله جلب وآنچه اواز سنن عقب مانده  قبیلوی ازقبیل ( لباس قبیلوی )  نام برده  جلب کنم که او چی میخواهد ؟ او مینویسد: ((زمان آن فرا رسیده که با ( اگرها) و ( خیراست ها) خاتمه بدهیم و در برابر هر نوع روش مستبدانه قدعلم نمائیم از جانب دیگر اینها با هزارها ترفند سنن و باشگاه های غیر ملی خود را بنام ملی قلمداد و درخور مردم داده اند که با سنن عقب مانده قبیلوی از قبیل  (اتن)، ( لباس قبیلوی) وغیره وداع بگوئیم و به دهل قبیله نرقصیم ۰۰۰))
نګارنده مقاله واقف نیست یا عمدا خودرا بیخبر نشان میدهد که قریب همه مردان افغانستان یک نوع لباس (پیراهن تنبان ) میپوشندوبجز برخې از تحصیلکرده های مادیګر همه لنګی بسر میکننداګر ایشان آنرا ( لباس قبیلوی )  یا لباس عقب مانده وامثال آن  میشمارد ګناه هیچکسې نیست زیرا این لباس محصول شرایط اجتماعی ،اقتصادی حتی عقایددینی ومذهبی حاکم برجامعه است ودر برابر این لباس خصومت نشان دادن درحقیقت امر دشمنی با مردم افغانستان با عنعنات ورسم رواج آنها ست ۰ کسیکه خودرا شهروند افغانستان میشماردودر افغانستان زندګی نموده باشدمیداند که همه مردم ما پیراهن تنبان میپوشندواین پیراهن تنبان لباس ویژه پشتونهانیز نیست ۰ قبول کنیم که این لباس ،لباس ویژه پشتون هابوده  ولې امروز همه باشندګان این سرزمین که آنرا افغانستان ګویند این لباس رابصورت سنتی وداوطلبانه به تن میکنندوبا پوشیدن چنین لباسې بیننده میداند که او افغان  است که خود نشاندهنده این واقعیت مسلم است که باشندګان این سرزمین چنان با هم ګره خورده اند ،دارای اقتصاد، فرهنګ ،عنعنات ورسوم مشترک اند که تشخیص پشتون و غیرپشتون آن مشکل وغیرممکن ګردیده  آنچه که مایه خوشی میباشد۰ براې نګارنده مقاله که اګر خواهان افغانستان واحدوآرزومندتشکیل ملت واحد وبیګانه با تعصب کورقومی میباشد بهتر بود تا همه را تشویق مینمود تا چنین لباسې را به تن کنندکه هویت واحدملی ما را تمثیل نماید نه اینکه با چنین لباسی وداع کنند ۰ اګر چنین لباسې عقب مانده قبیلوی است ایشان چګونه لباس را پیشنهاد میکند تا مردم ما آنرا بپوشند ۰ ضمنا باید ګفت که لباس وزبان نشانه از فرهنګ وسنن قبیلوی نیست که نمایانګر دانش ناقص نګارنده که خوددکتور هم است میباشد ما مشاهده میکنیم که سیاست مداران ودولتمردان هندکشوریکه سابقه زیاد دموکراسی نه تنها درمنطقه بلکه در جهان دارددرهمه مراسم ملی ودولتی درلباس ملی شان ظاهرمیشودویا اکثریت مطلق زعما ورهبران اعراب هم با چلتاروپیراهن های درازنه تنها درسرزمین اصلی شان بلکه درمجامع جهانی ظاهرمیشوند  که احساس وغرورملی آنهارا به نمایش میګذاردولی برخې از ما دربرابرلباس ملی ما در برابرآن سنن وعنعنات ما که مانع  ترقی وتعالی کشوروایجادجامعه مدنی نمیګرددبلکه در هم فشردګی وهمبستګی مردم افغان زمین کمک  مینماید قرارګرفته وجهادنامقدس را اعلان نموده اندکه مایه خوشنودی ورضایت  دشمنان ما میګردد وبحیث مبلغین رضاکاراهداف ضدافغانی دشمنان افغانستان واحد ویک پارچه عمل میکنند ۰ درخاتمه ازخداوندمتعال برای آنهاییکه نا آګاهانه درخدمت بیګانه قرارګرفته اندهدایت میخواهیم تا راه راست را ازخطادرک وآنهاییکه آګاهانه دراین راه ضدملی ووطنی ګام برمیداردبخودبیایندوبدانند که شمارا بیګانګان فقط براې حصول اهداف خویش موردبهره برداری قرار میدهند وقتې اهداف شان برآورده شدویا سیاست های شان تغییر خورد شمارا چون تفاله بیرون خواهد انداخت  زیرا آنها میدانندکه شما وقتې برای مردم تان وکشور تان خیانت کردیدومصدرخدمت نشدید به درد آنها چې خواهید خورد۰ 
 
پایان 
۱۱- ۰۳ – ۲۰۰۸

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.