آرشیف

2015-1-7

مغرور

انسان مغرور مثل كسي است كه سر كوه نشته همه را كوچك ميبيند قافل از اينكه مردم هم او را از پاين كوچك ميبينند.