آرشیف

2015-1-25

محمد منیر علم

معنویـــــــــــات الفبا

 

 
 

ا- از منابع منفی دوری گزین{, مردم, مکانها,اشیا, و عادت ها. ب- به خود باور داشته باش, همه اوقات زنده گی به خوبی میگذرد.
 
پ- پشت سرت چی میگذرد, این همه را خداوند(ج) می داند وبس.
 
ت- تسلیم نشو به بد و ترک نکن خوبی را.
 
ث-  ثانیه زنده گی ما هم شمار میشود .
 
ج- جزای هر عمل در روز واپسین حق است. 
 
چ- چشم های خود را باز کن و واقعیت ها را ببین, چون میگذرد غمی نیست.
 
ح- حرکت از تو بر کت از خداوندج.
 
خ- خود را فهماندن بهتر است تا که دیگران را بفهمانید.
 
د- دیروز گذشت,امروز از زنده گی لذت ببر, فردا نخواهد آمد.
 
ذ– ذلت در طمع وعزت در قناعت است.
 
ر– راحت طلبی رنج فراوان دارد.
 
ز- زمان زندگی کوتاست, وقت خود را تلف مکن.
 
س- سرنوشت خود را به دست داشته باش و بار دوش دیگران مباش.
 
ش- شما افرینش بی نظیر خداوند(ج) هستید, هیچ کس جای شمارا را گرفته نمی تواند.
 
ص- صبر خوب است اما نه در کردن کار.
 
ض- ضرر رساندن خصلت مار وگژدم است.
 
ط- طلب مکن که همیشه طلب کار می شوید.
 
ظ- ظلم,خیانت و دزدی کردی یعنی یعنی هموار ساختن جادۀ دوزخ.
 
ع- 1- عشق درد سر است,2- عشق کور است و اشتباه خود را درک نمی کند.
 
غ- غم های خود را با دیگران شریک کن  وخوشی هایت را هم.
 
ف – فکر مکن اگر میخواهید سالم بمانید.2- فامیل و دوست هایت گنج پنهان اند, از ثروت شان لذت ببر.
 
ق- قدر دیگران را بدان تا که دیگران تو را قدر کند.
 
گ- گوش شیطان کر وچشمش کور شود خدارا یاد کن تا همیشه از تو دور شود.
 
ک- کوشش کن هر قدر که سخت باشد همان قدر آسانتر میشود.
 
ل- لذت زندگی در محبت وصداقت است.
 
م- مطالعه کن, درس بخوان و در باره زنده گی خود چیزهای مهم بیاموز
 
ن- ناله زدم بخاطر کمک اما به دادم نه رسیدی.
 
و- وعده خود را خیانت مکن وعدۀ شکنی یکی از خصلت های مردم دوروی است.
 
ه- هیچ وقت دروغ, غیبت,خیانت,دوزدی مکن و همیشه راستگار باش
 
ی- یاری جز از خدا و دوستانش مطلب.
 
 
 

عشق یعنی

 
عشق یعنی دو دل یکجا شدن

عشق یعنی به هم رسیدن

عشق یعنی خواب نه رفتن

عشق یعنی خوشی به هم دیگر

عشق یعنی اعتبار به هم دیگر

عشق یعنی به هم دل بستن

عشق یعنی احساس در زنده گی

عشق یعنی خود را دیوانه ساختن

عشق یعنی خود را کور ساختن

عشق یعنی هم عقیده

عشق یعنی لیلی و مجنون شدن

عشق یعنی خود را تسلیم کردن به یگ دیگر

عشق یعنی کم حرف شدن

عشق یعنی تورا همیشه توست میدارم

عشق یعنی تو را از دست نمیدهم

عشق یعنی همیشه در دلم هستی

عشق یعنی به یاد هم دیگر در هر ثانیه

عشق یعنی

عشق یعنی بیکار و گم بودن

عشق یعنی چرا عاشق شدم

آخیر

عشق یعنی (2)

عشق یعنی اعتبار دو روزه

عشق یعنی دو دل شکسته شده

عشق یعنی درد سر و مبتلا به مریض شدن

عشق یعنی کور شدن و راه خود را گم کردن

عشق یعنی شروع به غم

عشق یعنی بی رحم شدن

عشق یعنی پشیمان شدن

عشق یعنی دیوانه شدن

عشق یعنی من را ببخش کی تورا دوست نمیدارم

عشق یعنی من را ببخش کی تورا از دست میدهم

عشق یعنی من را ببخش کی دیگر در دلم نیستی

عشق یعنی من را ببخش کی دلم بجای دیگر است

عشق یعنی خود را به قتل رساندن

عشق یعنی چرا عاشق شدم؟